Menaxhimi i Studentëve

Menaxhimi i Studenteve

 

Këshilli Studentor i UBT është një organizatë studentore e pavarur. Organizimi dhe përbërja e tij ndjekin Udhëzimet e Unionit Studentor të Kosovës. Qëllimi kryesor i organizatës është të promovohet rritja akademike dhe personale e nxënësve, të përcoje opinionin e studentit tek organet drejtuese të UBT-së, të nxisë pjesëmarrjen e studentëve në akademike, kërkimore dhe aktivitete shoqërore. SU në bashkëpunim me Shërbimin e Mbështetjes së Studentëve mbështesin funksionimin e Klubeve të Studentëve.

 

Bashkimi Studentor bazohet në procedurën e zgjedhjeve. Organizata e saj përfshin strukturat e mëposhtme: Presidenti i Bashkimit Studentor, Këshilli i Studentëve, Kuvendi i Studentëve, Përfaqësuesi i Fakultetit, Përfaqësuesi i Klubit. Studentët përmes procedurës së votimit demokratik përzgjedhin tre përfaqësues të klasave. Përfaqësuesit e Departamentit propozohen nga Përfaqësuesit e Klubit. Këshilli i Studentëve përbëhet nga të gjithë përfaqësuesit e Fakultetit. Kuvendi i studentëve përfshin të gjithë përfaqësuesit e klasës. Presidenti i Këshilli Studentor zgjidhet përmes një procesi demokratik konkurrues zgjedhor.

 

Përfaqësuesit e Bashkimit Studentor janë të përfaqësuar në Kolegjin në organet vijuese: Bordi i UBT-së, Këshilli Akademik, Rrethi i Cilësisë, Bordet e Fakultetit dhe grupet tjera të punës dhe ad hoc të punës.