Udhëtimi dhe akomodimi

Në varësi të programeve të studimit, studentëve u jepet informacion specifik lidhur me udhëtimin dhe akomodimin në vendin e studimit. UBT është në partneritet me institucione serioze të cilët kanë një eksperiencë të madhe në pranimin e studentëve ndërkombëtarë. Çdo program u ofron studentëve informata specifike dhe aranzhime rreth udhëtimit dhe akomodimit. Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare mund të japë informacion të detajuara në lidhje me këto procese sipas kërkesave të ndryshme nga institucionet e studimit.