Përpunimi i teksteve

Përpunimi i teksteve

Qëllimi i trajnimit:

Ky modul i lejon kandidatët të demonstrojnë aftësitë e përdorimit të
aplikacionit për përpunimin e teksteve për të përmbushur detyrat e
përditshme që lidhen me krijimin, formatimin dhe përfundimin e
dokumenteve me madhësi të vogël siç janë letrat serike dhe dokumente
tjera të përditshme.

Me përfundimin e këtij moduli kandidati do të jetë në gjendje të:

• Punoj me dokumente dhe ti ruaj ato në formate të ndryshme
• Zgjedh opsione të tilla si funksioni i ndihmës për të rritur produktivitetin
• Krijoj dhe editoj dokumente asisoj që ato të jenë të gatshme për shpërndarje
• Aplikoj formate të ndryshme në dokumenteve me qëllim të avan cimit të tyre para shpërndarjes,
të njohë praktikat e mira në zgjedhjen e opsioneve të duhur a për formatim
• Insertoj tabela, fotografi dhe objekte në dokumente
• Përgatis dokumente për operacione më mail merge (letra serike)
• Rregulloj parametrat e faqeve te dokumentit
• Kontrolloj dhe korrigjoj drejtshkrimin para se dokumenti të shtypet përfundimisht

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/