Bazat e kompjuterit

Bazat e kompjuterit

Qëllimi i trajnimit:

Ky modul përcakton bazat themelore të TIK-ut, duke filluar nga p ërdorimi
i pajisjeve, krijimi dhe menaxhimi i fajllave, rrjetat dhe siguria e të dhënave.

Me përfundimin e këtij moduli kandidati do të jetë në gjendje të:

• Kuptoj konceptet themelore të teknologjisë informative, kompjuterëve, pajisjeve dhe softuerëve
• Punoj në mënyrë efektive në desktopin e kompjuterit duke përdorur ikona dhe dritare
• Rregulloj parametrat kryesor te sistemit operativ dhe përdor opsionet e ndihmës
• Krijoj një dokument të thjeshtë dhe të njejtin ta printoj
• Dijë konceptet kyçe të menaxhimit të fajllave dhe të jetë në gjendje që në mënyrë efikase t’i
organizoj fajllat dhe follderat
• Përdor programet për ngjeshjen dhe ekstraktimin e fajllave të mëdhenj
• Kuptoj konceptet themelore të rrjetave dhe opsionet e konektimit si dhe të arrij
të kyçet në rrjet
• Kuptoj rëndësinë e mbrojtjes së të dhënave dhe të pajisjeve nga malware si dhe
rëndësinë për sigurimin e të dhënave

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/