Kalkulimi i tabelave

Kalkulimi i tabelave

Qëllimi i trajnimit:

Ky modul u mundëson kandidatëve të kuptojnë konceptin e kalkulimit
të tabelave dhe demonstrimin e aftësive për të përdorur një aplikacion
për kalkulimin e tabelave. Kandidatët do të jetë në gjendje të kryejnë
detyra që lidhen me zhvillimin, formatimin, modifikimin dhe përd orimin
e aplikacionit, përveç përdorimit te formulave dhe funksioneve standarde
edhe demonstrimin e aftësive në krijimin dhe formatimin e objek teve grafike
dhe diagrameve.

Me përfundimin e këtij moduli kandidati do të jetë në gjendje të:

• Punoj me këtë tabela kalkuluese dhe t’i ruaj ato në formate të ndryshme
• Zgjedh opsione të tilla si funksioni i ndihmës në aplikacion për të rritur produktivitetin
• Shkruaj të dhëna në qeliza dhe të përdor praktikat më të mir a për krijimin e listave
• Përzgjedh, klasifikoj, kopjoj, zhvendos dhe fshij të dhëna
• Editoj rreshtat dhe shtyllat në flete pune
• Kopjoj, zhvendos, fshij dhe riemërtoj fletët e punës sipas ne vojës
• Krijoj formula matematikore dhe logjike duke përdorur funksi onet standarde të aplikacionit
për kalkulimin e tabelave, aplikoj praktikat më të mira në krijimin e formulave dhe të njohë vlerat e
gabimit në formula
• Formatoj numrat dhe përmbajtjen tekstuale në programin për k alkulimin e tabelave
• Zgjedh, të krijoj dhe formatoj diagrame për të komunikuar in formacion kuptimplotë
• Rregulloj parametrat e faqeve
• Kontrolloj dhe korrigjoj përmbajtjen e tabelave para shtypjes

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/