Bazat e Internetit

Bazat e internetit

Qëllimi i trajnimit:

Ky modul përcakton bazat dhe aftësitë themelore në lidhje me navigimin
ne Internet , kërkimin online dhe gjetjen e informatave.

Me përfundimin e këtij moduli kandidati do të jetë në gjendje të:

• Kuptoj navigimin dhe konceptet e sigurisë në internet
• Përdor shfletuesin e ueb-it, të menaxhoj parametrat e shfletue sit, bookmarks dhe rezultatet
e kërkimit në web
• Kërkoj në mënyrë efektive për informacione në internet dhe v lerësoj në mënyrë kritike
përmbajtjen e web-it
• Kuptoj të drejtat autoriale dhe çështjet e mbrojtjes së të d hënave
• Kuptoj konceptet e komunikimit online, komunikimin online dh e email-in
• Komunikoj përmes email-it
• Organizoj dhe kërkoj email-at si dhe të përdor kalendarët

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/