Kurrikula

Kurrikulat janë zhvilluar në bazë të nevojave të Kosovës dhe përvojës në universitetet e huaja  duke mësuar në fusha të ngjashme. Përveç kësaj, ajo është zhvilluar në mënyrë që t’i përgjigjet nevojave të shoqërisë në transformimin e saj. Në procesin e zhvillimit dhe shqyrtimit të kurrikulit,  institucioni zakonisht analizon disa kurrikula të Universiteteve të huaja (proces i krahasimit) dhe mësimet e nxjerra integrohen në versionin e rishikuar të kurrikulave.

Bazuar në rregullat dhe procedurat formale, janë katër mënyra specifike se si bëhet rishikimi i kurrikulave: (1) Reagimet e studentëve – në fund të çdo semestri departamentet organizojnë pyetësor vlerësimi dhe reagimi nga në pothuajse çdo kurs dhe seminar. Kjo siguron një rrjedhë të vazhdueshme të informacionit dhe gjithashtu u ofron studentëve mundësinë për të ndikuar aktivisht në zhvillimin e programit, si dhe kurseve të veçanta. Studentët e nivelit Master shpesh konsultohen me gojë nga drejtorët e programit. (2) Reagimet e Alumnit – Institucioni dhe departamentet organizojnë pyetësorë reagimi për  alumnin. Pyetësorët  zhvillohen dhe kryhen në bazë të rregullt. (3) Komisioni i kurrikulumit –Komisioni i Kurrikulumit është përgjegjës për të gjitha ndryshimet dhe modifikimet në programin e studimit. Komsioni përfshin praktikuesit në fushën e studimit, akademikët dhe përfaqësues të studentëve . (4) Drejtori i Programit  –  bazuar  në  reagimet  e  studentëve  dhe  përparimet  në  bursa,  drejtori  i programit periodikisht rishikon kurset individuale dhe bën sugjerime për përmirësime që duhet të dorëzohen te Drejtori për çështje akademike të Kolegjit UBT . Drejtorët ndjekin trendet në Fushën e Arsimit të Lartë në Europë, marrin pjesë në konferenca dhe seminare ndërkombëtare, ndjekin hulumtimet dhe trendet e industrisë dhe krahasojnë kurrikulat e tyre me praktikat më të mira ndërkombëtare.