SMIS

SMIS është një aplikacion softuerik i cili kryesisht përdoret për menaxhimin e të dhënave të studentëve. Përmes platformës SMIS bëhet regjistrimi i studentëve të rijnë, paraqitja e studentëve për provime, shkarkimi i procesverbaleve të provimeve nga ana e stafit akademik, gjenerimi i pasqyrave të notave si dhe raporte e statistika për administratën dhe fakultetet.