Qëllimet dhe Objektivat

Misioni i programit të studimit në Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknlologji është në përputhje të plotë me deklaratën e përgjithshme të misionit të UBT-së. Misioni i programit të studimit të Shkencës dhe Teknologjisë së Ushqimit është të kultivojë liderë dinamikë dhe novatorë në mjedisin akademik të shekullit të 21-të. Programi ynë është i përkushtuar për avancimin e njohurive dhe ekspertizës në shkencën dhe teknologjinë e ushqimit, duke nxitur një qasje shumëdisiplinore për të adresuar sfidat aktuale dhe të ardhshme në këtë fushë. Ne përpiqemi t’i fuqizojmë studentët me aftësi të avancuara, aftësi të të menduarit kritik dhe një kuptim të thellë të shkencës së të ushqyerit, duke i përgatitur ata të japin kontribute domethënëse në industrinë ushqimore globale, shëndetin publik dhe sistemet e qëndrueshme të ushqimit.

 

Kurrikula bashkëkohore e ndërtuar dhe krahasuar me kurrikulat e arsimit të lartë të vendeve të zhvilluara (BE dhe SHBA) si dhe niveli i zhvillimit të industrisë në Kosovë garanton një arsimim cilësor për studentët përmes aplikimit të praktikave të mira dhe bashkëkohore mësimore, ku puna laboratorike, Bashkëpunimi me industrinë si dhe kërkimi shkencor në fushën e Shkencës Ushqimore dhe Teknologjisë Ushqimore është prioritet. UBT gjatë gjithë kohëzgjatjes së studimit në këtë program do të ofrojë kushte optimale për të garantuar studime me cilësi të lartë dhe lëvizshmëri me partnerë ndërkombëtarë. Programi do të mbështetet nga një bazë e fortë didaktike, përvoja shkencore, praktike dhe eksperimentale e institucionit, si dhe nga burimet njerëzore të përfshira në këtë program. Programi synon përgatitjen e tyre përmes ndërveprimit me lëndët, temat dhe stafin ndërdisiplinor, nga studentët pritet të thellojnë të kuptuarit e tyre për zinxhirin ushqimor, sfidat, rreziqet dhe mundësitë e këtij sektori.

 

Misioni i institucionit është që UBT ofron një mjedis akademik dinamik dhe inovativ të shekullit 21. UBT ofron një mundësi mbështetëse dhe sfiduese për studentët, fakultetin dhe stafin në mjedisin pjesëmarrës dhe vetëqeverisje. Duke u bazuar në traditën e punës ekipore ndërmjet studentëve, fakultetit, stafit dhe administratorëve, UBT është e përkushtuar të rrisë pjesëmarrjen e saj si një anëtar aktiv i komunitetit duke ofruar mundësi mësimi të nxitura nga përsosmëria e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, ndërveprimi intelektual dhe kreativiteti. UBT është një qendër e shquar e veprimtarisë intelektuale dhe kulturore në Kosovë, duke përmirësuar cilësinë e jetës së rajonit përmes aftësive, njohurive, përvojës dhe angazhimit të fakultetit, stafit, studentëve dhe ish-studentëve të saj. UBT do të jetë një kontribuues kryesor në rritjen dhe zhvillimin strategjik të Kosovës dhe rajonit. UBT do t’i shërbejë Kosovës dhe rajonit, duke përgatitur liderë për shekullin e 21-të me një pamje globale dhe aftësitë e nevojshme për avancim arsimor, social, ekonomik, politik, mjedisor dhe kulturor. Misioni i UBT-së është i disponueshëm online për të gjitha palët e interesuara në https://www.ubt-uni.net/en/ubt-en/about-ubt/

 

Misioni i programit është në përputhje me misionin institucional në disa mënyra të dallueshme:

 • Mjedisi Dinamik Akademik: Misioni ynë është të ofrojmë një edukim të nivelit të lartë në shkencën e ushqimit, teknologjinë dhe ushqimin, duke kultivuar një mjedis akademik dinamik që nxit inovacionin, të menduarit kritik dhe të mësuarit e vazhdueshëm. Ne jemi të përkushtuar të qëndrojmë në ballë të përparimeve shkencore dhe teknologjike në industrinë ushqimore, duke i përgatitur studentët tanë të lulëzojnë në një peizazh gjithnjë në zhvillim. Kurrikula jonë është krijuar për të pasqyruar kërkimet më të fundit, tendencat e industrisë dhe teknologjitë në zhvillim, duke siguruar që të diplomuarit të jenë të pajisur mirë për të adresuar sfidat dhe mundësitë e sektorit global të ushqimit që ndryshon me shpejtësi. Nëpërmjet kërkimit bashkëpunues, mësimit eksperimental dhe partneriteteve të industrisë, ne krijojmë një përvojë dinamike arsimore që përgatit studentët jo vetëm për kërkesat aktuale të industrisë, por edhe për rolet e ardhshme udhëheqëse në formësimin e së ardhmes së shkencës ushqimore dhe të ushqyerit.
 • Mundësitë mbështetëse dhe sfiduese: Programi synon të krijojë një mjedis ushqyes dhe inkurajues për studentët. Mundësitë mbështetëse përfshijnë programet e mentorimit, shërbimet mbështetëse akademike dhe një atmosferë pozitive mësimi. Qëllimi është të ndihmohen studentët të ndihen rehat, të vlerësuar dhe të fuqizuar në rrugëtimin e tyre akademik. Nga ana tjetër, përmendja e mundësive sfiduese tregon se programi është i përkushtuar për të ofruar sfida akademike dhe profesionale për studentët e tij. Kjo përfshin kurse, projekte praktike, mundësi kërkimi ose praktika në industri. Qëllimi është të përgatiten studentët për kërkesat e botës reale dhe të nxisin rritjen intelektuale dhe elasticitetin.
 • Vetëqeverisja me Pjesëmarrje: Ky program studimi mundëson përfshirjen dhe bashkëpunimin aktiv të të gjitha palëve të interesuara në proceset vendimmarrëse. Kjo qasje mundëson disa përfitime, duke nxitur ndjenjën e përfshirjes, transparencës dhe përgjegjësisë së përbashkët. Pikat kryesore që ne aplikojmë në programin tonë të studimit për pjesëmarrje në vetëqeverisje janë: Përfshirja e palëve të interesuara, krijimi i komiteteve ose grupeve të punës që përfaqësojnë aspekte të ndryshme të programit, si zhvillimi i kurrikulës, iniciativat kërkimore dhe aktivitetet në terren, marrja e vendimeve. kolektivisht, transparenca dhe komunikimi, trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve, mekanizmat për zgjidhjen e konflikteve, vlerësimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm, diversiteti dhe përfshirja
 • Përsosmëria në mësimdhënie dhe kërkime shkencore: Fokusi ynë është në arritjen e standardeve të larta si në mësimdhënie ashtu edhe në kërkime brenda programit. Kjo përfshin përdorimin e metodave efektive të mësimdhënies, qëndrimin e përditësuar mbi përparimet më të fundit në këtë fushë, krijimin e një mjedisi mësimor mbështetës, angazhimin në kërkime të avancuara, bashkëpunimin me studiues dhe institucione të tjera, seminare, seminare, konferenca, inkurajimin e inovacionit brenda fushës. , eksplorimi i teknologjive të reja dhe qëndrimi në ballë të përparimeve në shkencën dhe teknologjinë e ushqimit dhe aktivitete të tjera që nxisin diskutimet dhe bashkëpunimin midis studentëve, pedagogëve dhe studiuesve.
 • Angazhimi komunitetit dhe rajonal: Programi i studimit të shkencës dhe teknologjisë së ushqimit në UBT luan një rol transformues në komunitet dhe rajon, duke nxitur një marrëdhënie simbiotike midis ndjekjeve akademike dhe nevojave praktike të popullatës lokale. Duke ofruar akses në laboratorë, objekte kërkimore dhe ekspertizë, programi ofron mundësi edukimi dhe trajnimi për të rinjtë dhe grupet e interesuara përmes studimeve të rregullta, seminareve dhe seminareve për karriera në industrinë ushqimore dhe ushqimore. Programi i fokuson vazhdimisht përpjekjet e tij kërkimore në adresimin e sfidave ose mundësive specifike të rëndësishme për rajonin. Për shembull, zhvillimi i praktikave të qëndrueshme bujqësore, teknikat e ruajtjes së ushqimit të përshtatshme për prodhimet lokale ose adresimi i nevojave ushqimore specifike të komunitetit. Angazhimi ynë i vazhdueshëm me industritë ushqimore lokale dhe institucionet shëndetësore publike na ndihmon të zbatojmë projekte të përbashkëta kërkimore, dhe kjo rrit cilësinë e kërkimit dhe ndikon drejtpërdrejt në bizneset dhe ekonomitë lokale. Programi synon të kontribuojë në mënyrë aktive në përmirësimin e cilësisë së jetës në rajon duke kryer programe informuese për shëndetin dhe ushqyerjen, nëpërmjet edukimit të komunitetit mbi rëndësinë e një diete të ekuilibruar, sigurinë ushqimore dhe rolin e teknologjisë në sigurimin e cilësisë së ushqimit. Programi mund të mbështesë sipërmarrjen në industrinë ushqimore duke ofruar shërbime inkubacioni dhe mbështetje për bizneset fillestare. Kjo jo vetëm që kontribuon në zhvillimin ekonomik, por gjithashtu inkurajon inovacionin dhe krijimin e vendeve të punës brenda rajonit. Për sipërmarrësit e ushqimit ofrohen trajnime të specializuara, ndërsa për individët e interesuar ofrohen trajnime dhe këshilla për të hapur bizneset e tyre të lidhura me ushqimin që mund të kontribuojnë në rritjen e industrisë ushqimore vendase.
 • Përparësia dhe aktiviteti intelektual: Programi i studimit në shkencën dhe teknologjinë e ushqimit synon të luajë një rol vendimtar në nxitjen e aktivitetit intelektual dhe kulturor, me qëllim të nxitjes së zhvillimit strategjik jo vetëm brenda Kosovës, por edhe përtej kufijve të saj. Angazhimi ynë nuk është vetëm përsosmëria akademike, por edhe për të bërë një ndikim më të gjerë në komunitet, industri, dhe ndoshta edhe në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Programi i studimit në fushën e shkencave dhe teknologjisë ushqimore është hartuar në përkushtimin e institucionit tonë për ekselencën akademike dhe thekson cilësinë e studimeve dhe u ofron studentëve një bazë solide në këtë fushë. Institucioni ynë UBT (përfshirë Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjisë Ushqimore) ka projekte të vazhdueshme të mbështetura nga Ministria e Arsimit dhe organizata të tjera qeveritare dhe joqeveritare, vendore dhe ndërkombëtare që synojnë adresimin e sfidave aktuale në fushën e shkencës dhe teknologjisë ushqimore. Bashkëpunimi apo partneriteti që programi ynë ka me industrinë, qeverinë apo institucione të tjera akademike rrisin ndikimin e aktiviteteve intelektuale dhe kontribuojnë në zhvillimin strategjik të rajonit dhe më gjerë. Ndërveprimi i programit me komunitetin lokal synon shkëmbimin e njohurive dhe ekspertizës për të mirën e shoqërisë. Meqenëse aspirata jonë shtrihet përtej kufijve të Kosovës, programi përgatit studentët të angazhohen me çështje globale në shkencën dhe teknologjinë e ushqimit përmes bashkëpunimeve ndërkombëtare që ka UBT, si programet për shkëmbimin e përvojave dhe ideve ose ofrimin e kurrikulave të dyfishta me universitetet partnere në Evropë dhe SHBA, e cila përfshin një perspektivë globale. Programi gjithashtu kontribuon në zhvillimin e karrierës dhe zhvillimin profesional të studentëve përmes mundësive praktike që u ofrohen atyre në institucion dhe industri, për të përballuar me sukses sfidat e kohës.
 • Perspektiva globale dhe përgatitja e lidershipit: Programi në shkencën dhe teknologjinë e ushqimit ka një fokus në zhvillimin e liderëve me një perspektivë globale. Kjo qasje është thelbësore në botën e sotme të ndërlidhur, veçanërisht në fusha si shkenca dhe teknologjia e ushqimit, ku çështjet globale si siguria ushqimore, qëndrueshmëria dhe siguria janë konsiderata kritike. Disa pika kyçe që kemi marrë në konsideratë në formimin e një programi që përgatit studentët për role drejtuese me një pikëpamje globale janë: Hartimi i kurrikulës që përfshin perspektivat ndërkombëtare mbi shkencën dhe teknologjinë e ushqimit. Përfshini raste studimore, shembuj dhe kërkime nga vende dhe rajone të ndryshme. Bashkëpunoni me ekspertë dhe institucione nga vende të ndryshme për të ofruar një gamë të larmishme kursesh, seminaresh dhe seminaresh. Inkurajimi dhe lehtësimi i mundësive për t’u angazhuar në kërkime globale. Ne inkurajojmë studentët të bashkëpunojnë me kompani dhe organizata ndërkombëtare për t’u ofruar studentëve mundësi praktike globale. Sepse ne besojmë se përvoja praktike në mjedise të ndryshme do të përmirësojë të kuptuarit e tyre për sfidat dhe zgjidhjet globale. Programi i studimit ofron mundësi lidershipi që adresojnë në mënyrë specifike sfidat dhe mundësitë e lidershipit në një kontekst global. UBT ka platforma të ndryshme dixhitale (programe mentorimi, leksione dhe ngjarje) për studentët që të lidhen me profesionistë dhe alumni që kanë përvojë në role globale në industrinë e shkencës dhe teknologjisë ushqimore. UBT (përfshirë programin tonë të studimit) i pajis studentët me aftësitë për të qëndruar në krah të përparimeve teknologjike dhe inovacioneve në fushën e tyre dhe për të përshtatur njohuritë dhe praktikat e tyre në përputhje me rrethanat.

 

Rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)

 • Të zotërojë dhe të kuptojë njohuri të avancuara në kiminë e ushqimit, mikrobiologjinë, inxhinierinë dhe vlerësimin ndijor, duke përdorur këtë kuptim për të krijuar, përpunuar dhe ruajtur artikuj ushqimorë të shëndetshëm, të sigurt dhe me cilësi të lartë.
 • Aplikoni teknika, metoda, mjete dhe instrumente të avancuara në përpunimin, analizën dhe vlerësimin e sigurisë së produkteve ushqimore, duke siguruar respektimin e ligjeve dhe rregulloreve të ushqimit.
 • Analizoni, vlerësoni dhe interpretoni të dhënat e shkencës ushqimore, duke përfshirë literaturën kërkimore, duke siguruar që gjetjet të përcillen në mënyrë inovative dhe etike tek një audiencë e ndryshme, nga kolegët tek publiku i gjerë.
 • Demonstroni mirëkuptim dhe kompetencë teknike në parimet themelore të të ushqyerit, duke bërë dallimin midis përbërësve të ndryshëm ushqimorë dhe implikimeve të tyre shëndetësore.
 • Organizimi dhe përcjellja e informacionit teknik dhe përkatës në mënyrë efektive, me gojë dhe me shkrim, duke siguruar qartësi dhe saktësi për një audiencë të ndryshme, duke përfshirë mbikëqyrësit, kolegët dhe konsumatorët.
 • Ekzekutoni dhe drejtoni projekte kërkimore në shkencën e ushqimit, duke lundruar në kompleksitetin e shkencës së të ushqyerit dhe ushtrimeve, veçanërisht kur trajtohen dimensionet etike, kulturore dhe mjedisore.
 • Interpretoni, krahasoni dhe klasifikoni gjetjet nga kërkimet e shkencës ushqimore, duke siguruar që vendimet dhe rezultatet të përputhen me standardet e vendosura dhe praktikat më të mira.
 • Të ushtrojë autonomi dhe iniciativë në identifikimin e ndërveprimeve të lidhura me shëndetin midis lëndëve ushqyese dietike dhe stërvitjes, hartimin e programeve optimale dietike dhe ushtrimore për ruajtjen e shëndetit.
 • Adresoni dhe zgjidhni probleme komplekse që lidhen me përpunimin e ushqimit, duke shfrytëzuar njohuritë e integruara nga fusha të ndryshme të shkencës ushqimore.
 • Angazhohuni në mësim të vazhdueshëm, duke qëndruar të përditësuar me tendencat, sfidat dhe risitë më të fundit në fushën e shkencës së ushqimit, të ushqyerit dhe shkencës së ushtrimeve.