Studentët

Përgjatë gjithë viteve të studimit, studentët tanë përgatiten profesionalisht dhe moralisht që të kryejnë me nder përgjegjësinë të cilën do ta marrin si teknolog të ushqimit, nutricionist apo menaxher i cilësisë dhe sigurisë ushqimore dhe për peshën e profesionit që kanë zgjedhur.

 

Pranimi në program ofrohet për të gjithë studentët që kanë përmbushur kriteret minimale kombëtare dhe institucionale. Programi është projektuar për të ofruar perspektiva të industrisë dhe qasjet më të mira ndërkombëtare në arsimin e shkencës ushqimore. Studentëve u jepet akses në materialet dhe laboratorët e mësimit të artit.