PTK

Përmbajtja Të dhënat e fundit Përditësuar me
Pasqyra e pozicionit financiar 2015 24 Nëntor 2016
Pasqyra e te ardhurave gjitheperfshirese 2015 24 Nëntor 2016
Pasqyra e ndryshimeve ne ekuitet 2015 24 Nëntor 2016
Pasqyra e rrjedhes se parase 2015 24 Nëntor 2016
Kategorite e aseteve financiare – shumat ngritese 2015 24 Nëntor 2016
Struktura e moshes e te ardhurave te tregtise 2015 24 Nëntor 2016