PTK

PërmbajtjaTë dhënat e fundit Përditësuar me
Pasqyra e pozicionit financiar201524 Nëntor 2016
Pasqyra e te ardhurave gjitheperfshirese201524 Nëntor 2016
Pasqyra e ndryshimeve ne ekuitet201524 Nëntor 2016
Pasqyra e rrjedhes se parase201524 Nëntor 2016
Kategorite e aseteve financiare – shumat ngritese201524 Nëntor 2016
Struktura e moshes e te ardhurave te tregtise201524 Nëntor 2016