Z-Mobile

Përmbajtja Të dhënat e fundit Përditësuar me
Pasqyra e pozicionit financiar 2014 18 Nëntor 2016
Pasqyra e te ardhurave 2014 18 Nëntor 2016
Pasqyra e rrjedhes se parase 2014 18 Nëntor 2016
Pasqyra e ndryshimeve ne ekuitet 2014 18 Nëntor 2016