Erasmus+

Me projektet Erasmus + me vende të ndryshme të Evropës, studentët mund të bëjnë shkëmbime në nivele universitare, pasuniversitare dhe doktorature. Qëllimi është rritja e mobilitetit të mësimdhënësve dhe studentëve si dhe integrimi i perspektivave ndërkombëtare në të dy kurrikulat duke krijuar një shkëmbim të suksesshëm dhe reciprokisht të dobishëm, të integruar mirë në programet akademike dhe kulturat akademike në të dy institucionet. Nëpërmjet këtij shkëmbimi ndërkombëtar, pjesëmarrësit e studentëve do të mësojnë për një kulturë tjetër, duke përfshirë ngjashmëritë dhe dallimet historike, kombëtare dhe institucionale, brenda perspektivave më të mëdha globale.