Studentët

Në këtë program multidiciplinar, ju mund të përfitoni përvoja dhe të zhvilloni aftësitë tuaja, në këtë mënyrë do të jepni ekspertiza tejet profesionale në zgjidhjen e krimeve me të cilat përballet shoqëria.

 

Fakulteti monitoron dhe koordinon ngarkesën e punës së studentëve nëpër kurse. Oferta akademike e këtij programi pikërish në UBT, realizon formimin e grupeve me pjesmarrje heterogjene në gjini, mosha, apo përfaqësi të grupimeve të caktuar shoqërore, duke realizuar synimet për diveristet dhe mbështetje të studentëve në këtë drejtim.

 

Studentëve që përballen me vështirësi mund t’u ofrohet një ndihmë adekuate mësimore. Për më tepër, me qëllimin për të siguruar të kuptuarit dhe aftësinë për të aplikuar mësimin, personeli akademik është i disponueshëm në kohë të mjaftueshme të planifikuara për konsultim dhe këshilla për studentët.

 

Motivimi i studentit është një nga qëllimet kryesore të veprimtarive të fakultetit dhe ne punojmë në krijimin e mundësive të tyre për organizimin e veprimtarive akademike, angazhimin e ekspertëve të fushës dhe profesorëve të njohur, krijimin e mundësive për praktikën dhe rritjen e interest e kuriozitetit për të mësuar.

 

Fakulteti konsideron përvojnë e sukseshme të studentit indikatorin kryesor të suksesit të veprimtrisë dhe ka qëllim t’i ofrojmë çdo studenti një përvojë të shkëlqyer arsimore, e cila realizon misionin e UBT-së për të nxitur zhvillimin profesional, intelektual, social, kulturor dhe personal të individit.

 

Të gjitha të drejtat dhe përgjegjësitë e studentëve janë të parapara në doracakun e studentëve, njoftimet me email para afateve dhe përgjegjësive specifike.
Studentët suportohen në institucion prej Qendrës Studentore, e cila ofron mundësinë për të marrë informacion mbi çështjet që lidhen me ta, e kryesisht janë:

  • Dorëzimi i kërkesës për regjistrim;
  • Dorëzimi i dokumenteve për plotësimin e dosjes personale;
  • Nënshkrimin e kontratës për studim dhe paraqitjen e kërkesave të ndryshme të parashikuara në kontratën e studimit;
  • Dorëzimi dhe marrja e çertifikimit për statusin e një studenti të rregullt të Kolegjit UBT;
  • Informacione për orarin e mësimit;
  • Informacion mbi ndryshimin eventual të orarit të klasës, në orarin e provimeve;
  • Dorëzimi i kërkesës për marrjen e certifikatës së notës;
  • Marrja e certifikatës së notave;