Studentët

PROFILI I STUDENTËVE

 

Ju jeni të fascinuar me rendin ndërkombëtar në fushën e menaxhimit të patundshmërive dhe planifikimit urban dhe dëshironi të jeni pjesë e këtij rendi dhe të përfitoni nga praktikat më të mira të vendeve të rajonit dhe Evropës. Ju keni orientim ndërkombëtar dhe dëshironi të jeni i përfshirë në biznes ndërkombëtar me korporatat e huaja që merren me patundshmëri. Ju keni orientim ndërkombëtar dhe dëshironi të jeni i përfshirë në menaxhimin e projekteve infrastrukturore dhe publiko private. Ju keni shkathtësi interpersonale, jeni i saktë dhe jeni student i pavarur dhe disciplinuar. Për më shumë ju keni mendimin tuaj kritik: ju nuk pranoni çdo gjë pa e shqyrtuar atë paraprakisht dhe keni mendimin tuaj të pavarur.

A e shihni vetën në këtë profil? Atëherë programi master i Kolegjit ESLG në menaxhimin e patundshmërive dhe infrastrukturës është zgjedhja më e duhur për ju! 

 

PAS MASTERIT

 

Në bazë të statistikave të Bankës Botërore, sektori i patundshmërive dhe ai ndërtimor përbëjnë rreth 25 % të bruto produktit vendor të Kosovës.

Programi përgatit të diplomuarit për profesione të ndryshme që ndërlidhen me sektorët e patundshmërive, sektorin qeveritar të projekteve infrastrukturore dhe sektorin ndërtimor. Të diplomuarit në këtë program të studimit do të jenë në gjendje të punojnë.

Pas diplomimit studentët priten të punojnë në organizatat si në vijim:

•    Kompani konsulente ndërtimore, banka dhe kompani të sigurimeve
•    Kompani të menaxhimit të patundshmërive, kompani të zhvillimit të poatundshmërive dhe kompani të vlerësimit të patundshmërive
•    Organizata të zhvillimit të projekteve infrastrukturore
•    Agjencinë kadastrale dhe zyret komunale kadastrale dhe organet tjera të ngjashme
•    Kompanitë arkitektonike, firmat konsulente teknike të inxhinieringut, firmat ndërtimore dhe organizatat tjera publike.
•    Firmat e auditimit të energjisë në Kosovë dhe rajon;

Programi gjithashtu përgatit studentët për studimet e doktoratës.