Studentët

Studentëve do t’u ofrohet një program unik me fokus multidisiplinar në kreativitet, njohuri dhe aftësi, duke i përgatitur ata të punojnë në një gamë të gjerë mjedisesh pune. Tre semestrat e parë janë krijuar për t’u ofruar dhe pajisur studentët me aftësi dhe kompetenca më të përgjithshme, duke mbuluar kështu lëndët themelore që lidhen me ekonominë, menaxhimin, ligjin, teknologjinë e informacionit, anglisht dhe shkrimin akademik. Në semestrin e katërt, theksi zhvendoset drejt lëndëve më të specializuara. Pas përfundimit të kësaj diplome, të diplomuarit duhet të jenë në gjendje të kryejnë punë dhe të kryejnë detyra në fushën e planifikimit, organizimit, menaxhimit dhe mbikëqyrjes së organizatave të administratës private dhe publike. Programi angazhon staf shumë të kualifikuar, të përkushtuar dhe të motivuar nga fusha të ndryshme studimi (ekonomi, menaxhim, ligj, teknologji) për të siguruar arritjen e qëllimeve dhe rezultateve të të nxënit. Objektet e UBT-së në Pejë janë të përshtatshme për ofrimin e suksesshëm të programeve të saj studimore, me klasa, laborator IT, bibliotekë dhe objekte të tjera të nevojshme për një mjedis efektiv mësimor.