Akreditimi lokal

Akreditimi i UBT

 

UBT është akredituar nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës si Kolegj UBT. Institucioni ka pësuar një sërë fazash të akreditimit të jashtëm (si institucional, ashtu edhe program). Vitet dhe rezultatet e akreditimit janë renditur më poshtë

 

2017-UBT u akreditua për të ofruar programe të reja në Stomatologji dhe Farmaci gjatë ciklit të Akreditimit të vitit 2017. Raporti i Vlerësimit të Ekspertëve të Jashtëm 1 dhe Raporti i Vlerësimit të Ekspertëve 2 ofruan rekomandime pozitive për riakreditimin e Politikës Publike dhe Menaxhimit (MA), Sistemeve të Informacionit (MA), Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor (MA) dhe Inxhinierisë së Energjisë (BSc / Niveli 5).

 

2016-Gjatë ciklit të akreditimit të vitit 2016, UBT u akreditua për të ofruar programe të reja në Inxhinierinë e Ndërtimit, Infermierinë, Shkencën e Ushqimit dhe Dizajnin e Integruar. Cikli i njëjtë kishte Agjencinë e Akreditimit të Kosovës që të sjellë vendime pozitive për riakreditim për programet paraprake në Shkencën Kompjuterike dhe Inxhinierike, Menaxhimin e Mekatronikës, Arkitekturën dhe Planifikimin Hapësinor, Mediat dhe Komunikimin dhe Shkencën Politike. Së fundi, një kampus i ri në Prizren është themeluar dhe akredituar për të ofruar programe në Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor, Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri dhe Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi. Raporti i Vlerësimit të Jashtëm 2016 (1) dhe Raporti i Vlerësimit të Jashtëm 2016 (2) rendisin gjetjet dhe rekomandimet.

 

2015-Gjatë ciklit të akreditimit 2015, Ekipi i Vlerësimit të Jashtëm propozoi akreditimin e një programi të ri master në Ligjin Ndërkombëtar të Biznesit dhe Lirive Evropiane (LLM). Programi i parë bachelor në Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi u riakreditua.

 

2014-Gjatë Ciklit të Akreditimit 2014 UBT u akreditua për të ofruar programe të reja në Inxhinierinë e Energjisë, Sistemet e Informacionit, Arkitekturën dhe Planifikimin Hapësinor, Politikën Publike dhe Menaxhimin. Raporti i Vlerësimit 1 dhe Raporti i Vlerësimit 2 listojnë gjetjet dhe rekomandimet e Ekspertëve të Jashtëm.

 

ProgramiNiveliVendimiECTS
1StomatologjiIntegruar(BA/MA)Akredituar300
2FarmaciIntegruar(BA/MA)Akredituar300
3Politikave Publike dhe MenaxhimitMasterRe-akredituar120
4Sistemeve të InformacionitMasterRe-akredituar120
5Arkitektura dhe Planifikimi HapësinorMasterRe-akredituar120
6Inxhinieria e Energjisë dhe MenaxhimiBachelorRe-akredituar180
7Inxhinieria e Energjisë dhe MenaxhimiLevel 5Re-akredituar120
8Inxhinieri e ndërtimit dhe InfrastrukturaMasterAkredituar120
9Mediat dhe KomunikimiMasterAkredituar120
10Shkenca dhe Teknologjia  UshqimoreBachelorAkredituar180
11Dizajn i integruarBachelorAkredituar180
12InfermieriBachelorAkredituar180
13Shkenca Kompjuterike dhe InxhinieriBachelorRe-akredituar180
14Shkenca Kompjuterike dhe InxhinieriMasterRe-akredituar120
15Menaxhimi i mekatronikësBachelorRe-akredituar180
16Menaxhimi i mekatronikësMasterRe-akredituar120
17Arkitektura dhe Planifikimi HapësinorBachelorRe-akredituar180
18Mediat dhe KomunikimiBachelorRe-akredituar180
19Shkenca PolitikeBachelorRe-akredituar180
20Inxhinieri e ndërtimit dhe InfrastrukturaBachelorRe-akredituar180
21 Dega e PrizrenitInstitucionaleAkredituar
22Menaxhmenti, Biznesi dhe EkonomiaBachelorRe-akredituar180
23International and European Business LawLLMAkredituar60
24Politika Publike dhe MenaxhimiMasterAkredituar120
25Sistemet e InformacionitMasterAkredituar120
26Sistemet e InformacionitBachelorAkredituar180
27 Energjia EfiçienteLevel 5Akredituar120
28Arkitekturë dhe Planifikim HapësinorMasterAkredituar120
29Sistemet e InformacionitBachelorRe-akredituar180
30JuridikLLBRe-akredituar240
31Menaxhmenti, Biznesi dhe EkonomiaMasterRe-akredituar120
32Dega e FerizajtInstitucionaleAkredituar