Akreditimi lokal

Akreditimi i UBT

 

UBT është akredituar nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës si Kolegj UBT. Institucioni ka pësuar një sërë fazash të akreditimit të jashtëm (si institucional, ashtu edhe program). Vitet dhe rezultatet e akreditimit janë renditur më poshtë

 

2017-UBT u akreditua për të ofruar programe të reja në Stomatologji dhe Farmaci gjatë ciklit të Akreditimit të vitit 2017. Raporti i Vlerësimit të Ekspertëve të Jashtëm 1 dhe Raporti i Vlerësimit të Ekspertëve 2 ofruan rekomandime pozitive për riakreditimin e Politikës Publike dhe Menaxhimit (MA), Sistemeve të Informacionit (MA), Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor (MA) dhe Inxhinierisë së Energjisë (BSc / Niveli 5).

 

2016-Gjatë ciklit të akreditimit të vitit 2016, UBT u akreditua për të ofruar programe të reja në Inxhinierinë e Ndërtimit, Infermierinë, Shkencën e Ushqimit dhe Dizajnin e Integruar. Cikli i njëjtë kishte Agjencinë e Akreditimit të Kosovës që të sjellë vendime pozitive për riakreditim për programet paraprake në Shkencën Kompjuterike dhe Inxhinierike, Menaxhimin e Mekatronikës, Arkitekturën dhe Planifikimin Hapësinor, Mediat dhe Komunikimin dhe Shkencën Politike. Së fundi, një kampus i ri në Prizren është themeluar dhe akredituar për të ofruar programe në Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor, Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri dhe Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi. Raporti i Vlerësimit të Jashtëm 2016 (1) dhe Raporti i Vlerësimit të Jashtëm 2016 (2) rendisin gjetjet dhe rekomandimet.

 

2015-Gjatë ciklit të akreditimit 2015, Ekipi i Vlerësimit të Jashtëm propozoi akreditimin e një programi të ri master në Ligjin Ndërkombëtar të Biznesit dhe Lirive Evropiane (LLM). Programi i parë bachelor në Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi u riakreditua.

 

2014-Gjatë Ciklit të Akreditimit 2014 UBT u akreditua për të ofruar programe të reja në Inxhinierinë e Energjisë, Sistemet e Informacionit, Arkitekturën dhe Planifikimin Hapësinor, Politikën Publike dhe Menaxhimin. Raporti i Vlerësimit 1 dhe Raporti i Vlerësimit 2 listojnë gjetjet dhe rekomandimet e Ekspertëve të Jashtëm.

 

Programi Niveli Vendimi ECTS
1 Stomatologji Integruar(BA/MA) Akredituar 300
2 Farmaci Integruar(BA/MA) Akredituar 300
3 Politikave Publike dhe Menaxhimit Master Re-akredituar 120
4 Sistemeve të Informacionit Master Re-akredituar 120
5 Arkitektura dhe Planifikimi Hapësinor Master Re-akredituar 120
6 Inxhinieria e Energjisë dhe Menaxhimi Bachelor Re-akredituar 180
7 Inxhinieria e Energjisë dhe Menaxhimi Level 5 Re-akredituar 120
8 Inxhinieri e ndërtimit dhe Infrastruktura Master Akredituar 120
9 Mediat dhe Komunikimi Master Akredituar 120
10 Shkenca dhe Teknologjia  Ushqimore Bachelor Akredituar 180
11 Dizajn i integruar Bachelor Akredituar 180
12 Infermieri Bachelor Akredituar 180
13 Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri Bachelor Re-akredituar 180
14 Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri Master Re-akredituar 120
15 Menaxhimi i mekatronikës Bachelor Re-akredituar 180
16 Menaxhimi i mekatronikës Master Re-akredituar 120
17 Arkitektura dhe Planifikimi Hapësinor Bachelor Re-akredituar 180
18 Mediat dhe Komunikimi Bachelor Re-akredituar 180
19 Shkenca Politike Bachelor Re-akredituar 180
20 Inxhinieri e ndërtimit dhe Infrastruktura Bachelor Re-akredituar 180
21  Dega e Prizrenit Institucionale Akredituar
22 Menaxhmenti, Biznesi dhe Ekonomia Bachelor Re-akredituar 180
23 International and European Business Law LLM Akredituar 60
24 Politika Publike dhe Menaxhimi Master Akredituar 120
25 Sistemet e Informacionit Master Akredituar 120
26 Sistemet e Informacionit Bachelor Akredituar 180
27  Energjia Efiçiente Level 5 Akredituar 120
28 Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor Master Akredituar 120
29 Sistemet e Informacionit Bachelor Re-akredituar 180
30 Juridik LLB Re-akredituar 240
31 Menaxhmenti, Biznesi dhe Ekonomia Master Re-akredituar 120
32 Dega e Ferizajt Institucionale Akredituar