Instituti i Medias dhe Komunikimit

UBT ka të themeluar Institutin e Medias që për qëllim ka promovimin e vlerave zhvillimore e profesionale në fushën e të Medias.

Instituti ka një qasje pragmatike zhvillimore të bazuar në konceptet kërkimore dhe inovative. Synon që nëpërmjet konceptit të gjithëpërfshirjes në forume, tryeza, diskutime, debate, konferenca, e hulumtime të ndryshme të mbledhë të dhëna, informacione, ide kerative dhe innovative dhe përmes përpunimit, analizës dhe interpretimit të bëj matje të kënaqshmërisë së publikut me informimin që bëjnë Medat.

Instituti ka një plan ekzistues hulumtimi, i cili ka qëllime, objektiva e synime kryesore. Ky plan përkujdeset që të ndihmojë në avancimin dhe në përmirësimin e njohurive, shkathtësive dhe të sjelljeve të Medias e të profesionistëve të medias, e që për qëllim ka ngritjen profesionale dhe efektivitetin e medias dhe të grupeve të tjera të interesit, duke ndjekur përsosmërinë, aktivitetet dhe strategjitë e veta. Plani i zhvillimit kujdeset edhe në krijimin e platformave operacionale që lidhen me integrimin e medias dhe të profesionistëve medial në shoqëri.

 

Për qëllim ka:

-Të hulumtojë e të promovojë të arriturat dhe sfidat nëpër të cilat ka kaluar e po kalon Media;  

-Të hulumtojë dhe përmes indikatorëve të mat opinionin, imazhin e medias dhe rolin mediatik, si individualisht ashtu edhe si pjesë e një procesi të koordinuar dhe të integruar;

-Të hulumojë dhe të nxjerë në pah idetë kreative dhe innovative, përfshirë edhe shkathtësitë interpretuese për hulumtime më të gjera;

-Të mbështesë profesionalisht të gjitha palët e interesit në kuadër të fushëveprimtarisë së tij. në këtë fushë, duke shfrytëzuar fuqinë e imazheve për të sqaruar rrethanat e ngjarjeve, si dhe të sjelljeve të mediave dhe të profesionistëve të mediave;

-Të ndihmojë në vetësijesimin e profesionistëve në Media për përgjegjësitë e tyre profesionale dhe ligjore në lidhje me përcjelljen dhe raportimin për ngjarjet e ndryshme shoqërore e jetësore;

-Të ndihmojë në ndërgjegjësimin dhe profesionalizmin medial;

-Të koontrbuojë aty ku ka hapësirë në hartimin e kritereve të përshtatshme të referimit dhe të udhëzimeve profesionale e etike;

-Të përcjell trendin e profesionalizmit, Kodin etik të gazetarisë e të mirësjelljes, dhe të praktikuarit, interpretimit e të shpjegimit të situatave në të cilat gjenden dhe për të cilat raportojnë mediat;

 

Objektivat e Institutit të Medias janë:

 

-Analiza statistikore e avancuar e Medias;

-Tendencat, lidhjet dhe variablet e tjera përshkruese;

-Sondazhet që ndihmojnë në informimin e publikut me zhvillimet e Medias;  

-Vlerësimin konsistent të shkallës së informimit të publikut;

-Mundësimin e shtigjeve fleksibël të hulumtimit, duke përdorur mënyra të ndryshme të metodave inovative hulumtuese;

 

Synim e Insitutit të Medias është që:

 

-Të inkurajojë dhe të promovojë metoda të përshtatshme për trajtimin e çështjeve të ndryshme mediale;

-Të përpiqet të dokumentojë praktikat e krijuara mediale në mënyrë transparente;

-Të ofrojë mundësi dhe të promovojë zhvillimin profesional të stafit medial,

-Të inkurajojë veprimtarinë studimore për të forcuar lidhjen midis medias dhe hulumtimit;  

-Të inkurajojë inovacionin në metodat e hulumtimit, duke përdorur teknologjitë e reja;

-Nëpërmjet gjetjeve të përpiqet të sigurojë një ndërgjegjësim për rëndësinë e menaxhimit të burimeve informative në edukimin medial, si dhe për kostot dhe përfitimet e Medias;