UBT shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2024/25

01/07/2024

UBT shpall konkursin e rregullt publik për pranimin dhe regjistrimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2024/2025, në të gjitha programet e studimit të akredituara nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës dhe të licencuara nga MAShTI.

Të drejtën e konkurrimit dhe të regjistrimit në studimet themelore (Bachelor) e kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar shkollimin e mesëm të lartë dhe të cilët e kanë përfunduar me sukses testin kombëtar të maturës.

Programet e studimit në UBT, në nivelin Bachelor i gjeni në këtë link:

PROGRAMET BACHELOR

Për regjistrimin në studimet Master kërkohet që kandidati të ketë përfunduar studimet Bachelor.

Programet e studimit në UBT, në nivelin Master i gjeni në këtë link:

PROGRAMET MASTER

Qendrat e regjistrimit të UBT-së në Kosovë:

 • Prishtinë;
 • Lipjan;
 • Prizren;
 • Pejë;
 • Ferizaj;
 • Gjilan.

Mobilitetet/bursat ndërkombëtare:

 • Erasmus+;
 • CEEPUS;
 • PoSIG, etj.

Gjuha e studimeve:

 • Gjuhë shqipe;
 • Gjuhë angleze;
 • Mundësia e studimit në gjuhë të tjera.

Për sukses të garantuar, UBT ofron për studentët:

 • Orientim dhe praktika profesionale, kurse, vizita studimore dhe certifikime;
 • Sistem online dhe qasje në kompjuterë;
 • Licenca falas për softuerë;
 • Praktikë në kompani vendore dhe ndërkombëtare;
 • Librari me mbi 200 mijë tituj dhe qasje në libraritë elektronike botërore;
 • Praktikë dhe eksperimente në laboratorë bashkëkohorë;
 • Trajnime: CISCO, Microsoft, AutoCad, IPMA, etj;
 • Certifikime për kontabilistë në bashkëpunim me SCAAK.
 • Integrim të Inteligjencës Artificiale – VR/AR.

Studentët të cilët aplikojnë në studime themelore, i bashkëngjisin aplikacionit:

 • Certifikatën e maturës shtetërore – origjinale ose kopje të noterizuar (Për shtetasit jashtë Kosovës nuk nevojitet);
 • Diplomën e shkollës së mesme – origjinale ose kopje të noterizuar;
 • Dëftesat e shkollës së mesme – origjinale ose kopje të noterizuar;
 • Ekstrakti i lindjes.

Për më shumë informacione rreth programeve të studimit dhe mundësive që ofron UBT, ju lutemi që të ndiqni linkun: ubt-uni.net, na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn dhe TikTok.

Leading the Way

#jointheLEADER