Kalendari akademik

Kalendari Akademik

Kalendari akademik e përshkruan ciklin e studimit, konkretisht fillimin dhe mbarimin e semestrit dimëror dhe atë veror; duke treguar datat specifike, periudhat e provimeve: afateve të rregullta dhe atyre plotësuese, gjithashtu, datat e festave zyrtare të Republikës së Kosovës. Kalendari Akademik është miratuar në takimin e këshillit akademik, të mbajtur me datë 20.09.2019. Viti akademik zgjatë 40 javë, si dhe është i ndarë në: semestrin dimëror dhe atë pranverorë, (të dy semestrat me nga 15 javë), periudhat e provimeve ( Afati i Janar-it, Qershor-it dhe Shtator-it) si dhe pushimet e Vitit të Ri. Në mes të çdo semestri, një javë ndahet për punë individuale dhe për t’ju nënshtruar provimeve në afatet plotësuese (Afati i Prill-it dhe afati i Nëntor-it), të cilat mbahen me kërkesë të studentëve dhe me aprovim të këshillit akademik.

 

Kalendari Akademik 2023-2024