Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Mesimdhenia dhe Mesimnxenia

 

Metoda e Studimit u kërkon studentëve të marrin pjesë në ligjerata dhe seminare në format e zakonshme tradicionale të shumicës së universiteteve. Seancat e Seminareve u mundësojnë studentëve për të diskutuar në thellësi për temat e javës dhe për të marrë reagime të mëtejshme në procesin e tyre të vetë-studimit. Kështu, pjesëmarrja në seminare është e detyrueshme dhe për secilin student mbahet procesverbali.

 

Arritjet e studentëve vlerësohen nga detyrat dhe provimet. Qëllimi i procedurës është për të testuar njohuritë që kanë fituar studentët gjatë kursit  dhe të drejtën e tyre në kreditë akademike.

  • Detyrat – studentët duhet të paraqesin detyrat e tyre gjatë semestrit në datat e paracaktuara. Detyrat kontrollohen, vlerësohen dhe u kthehen studentëve. Përveç studentëve që marrin informacionin me shkrim.
  • Provimet – në pothuajse të gjitha lëndët organizohet nga një provim përfundimtar në fund të semestrit. Provimi shkruhet nga koordinatori i kursit dhe miratohet nga një anëtar i lartë i fakultetit. Provimet kontrollohen në bazë të kritereve të para-përcaktuara. Ankesat trajtohen nga një individ që nuk është përfshirë në raundin e parë të provimit.
  • Nota përfundimtare – nota përfundimtare e kursit llogaritet si një mesatare e detyrave të parashtruara dhe të provimit. Detyrat zakonisht përbëjnë 15-35 për qind të klasës së kursit. Studenti i cili nuk e jep provimin përfundimtar nuk mund të kalojë kursin pa marrë parasysh ecurinë e tij në detyra.

Provimet përfundimtare të shkruara organizohen në fund të të gjitha kurseve. Ato zhvillohen në të njëjtën kohë. Studentët kanë të drejtë të hyjnë në një provim dy herë. Në shumicën e provimeve janë pyetjet e hapura. Në disa kurse mund të ketë detyra me zgjedhje të shumëfishta. Në shumicën e rasteve, provimi përfundimtar përbën 40-100 për qind të notës finale. Provimet organizohen në fund të çdo semestri dhe zakonisht zgjasin prej 2-3 orë. Studentët që hasin në vështirësi të të mësuarit marrin një orë shtesë.

 

Vlerësimi është diktuar nga rregulloret e studimeve. Provimi vlerëson rezultatet e nxënies. Të gjitha lëndët e natyrës teorike përfundojnë me provime. Të gjitha provimet përfshijnë një pjesë me shkrim, përveç aty ku nuk është e lejuar për shkak të specifikave. Detyrat e vlerësuara nuk kërkojnë një pjesë me shkrim në seancën e provimit. Qëllimi i vlerësimit, klimit / dështimit është vlerësimi i rezultateve të mësimit të një natyre praktike me ndihmën e shkallës së kalueshmërisë apo dështimit.  Të gjithë studentët e regjistruar në kurs automatikisht do të regjistrohen për provim. Notat paraqesin shkallën nga 0-100. Nota kaluese është 50 për qind.