Në kuadër të UBT, botohet revista për Alumnin, në të cilën planifikohet të paraqiten të gjithë studentët që kanë diplomuar në UBT, të dhënat për ta, fushën në të cilën kanë studiuar, përvojat nga studimet, vendet e punës ku janë tash, përparësitë që ju kanë sjellë studimet dhe praktika në UBT, zbatimin në praktikë në vendet e tyre të punës të mësimeve që kanë marrë sa kanë qenë studentë, etj. Në revistë do të prezantohen të gjithë ish-studentët e UBT-së, duke përfshirë paraqitjen edhe me foto, si dhe me një portret të shkruar. Revista do të finalizohet duke mbajtur bashkëpunim të përhershëm me përfaqësuesit e Juaj, që do të angazhohen në përgatitjen e revistës. Përveç revistës, UBT synon të zhvillojë një varg aktivitetesh për Alumnin. Revista është vetëm hapi ynë i parë i madh drejt vazhdimit të bashkëpunimit me ju.

Revista Alumni Janar 2021

29/12/20

Lexo më shumë

Revista Alumni Prill 2017

28/04/18

Lexo më shumë

Revista Alumni Maj 2016

24/06/16

Lexo më shumë

Revista Alumni Prill 2015

27/04/15

Lexo më shumë

Revista Alumni Korrik 2013

04/09/13

Lexo më shumë

Revista Alumni dhjetor 2010

29/12/10

Lexo më shumë

Revista Alumni

22/11/10

Lexo më shumë