Studentët e shkencave të ushqimit me sukses po realizojnë projektet e fituara nga MAShTI

23/10/2023

Studentët bashkë me stafin akademik të programit master Shkencat dhe Teknologjia e Ushqimit në UBT po realizojnë me sukses projektet e fituara në kuadër të granteve të financuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit.

Përvoja akademike dhe hulumtuese e stafit të shkencave të ushqimit, mund të shërbejë edhe për grupet e studentëve master në zhvillimin profesional dhe pavarësimin në sferën e hulumtimit dhe implementimit të projekteve shkencore.

Projekti ka për qëllim vlerësimin e gjendjes ekologjike të pellgut Ibër në bazë të strukturës së makrofitave, diatomeve, makroinvertebrorëve dhe analizave fiziko-kimike sipas direktivës kornizë për ujërat e Evropës (wfd, 2000).