UBT-së i akreditohen 22 programe të trajnimit profesional të mësimdhënësve

05/05/2021

Ministria e Arsimit dhe Shkencës i ka akredituar UBT-së 22 programe të trajnimit profesional të mësimdhënësve, që synojnë ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit në fushën e arsimit në vend.

 

Këto programe trajnimi ofrojnë një qasje inovative që synojnë avancimin e personelit akademik, duke sjellur ide të reja që i përshtaten nevojave dhe interesave të të gjitha profileve të mësimdhënësve.

 

Programet e trajnimit të miratuara nga MASh :

 

 • Abuzimi i fëmijëve; Roli i mësimdhënësve në identifikim, raportim dhe përkrahje;
 • Bazat e sigurisë në teknologjinë informative;
 • Bazat e sigurisë së të dhënave;
 • Gjuhë angleze;
 • Instrumentet bashkëkohore të teknologjisë në edukim;
 • Integrimi i shkathtësive të buta në mësimdhënie I
 • Integrimi i shkathtësive të buta në mësimdhënie II
 • Inteligjenca e shumëfishtë tek fëmijët;
 • Menaxhimi efektiv në klasë;
 • Menaxhimi i projekteve;
 • Mësimdhënia e aftësive të shekullit XXI;
 • Mësimi online;
 • Motivimi i adoleshentëve dhe sfidat në edukim;
 • Nxënës të ndryshëm dhe nevoja të ndryshme të të nxënit gjatë procesit të mësimdhënies;
 • Orientimi në karrierë dhe zhvillimi profesional;
 • Prezantimi profesional;
 • Qasja e mësimdhënësve tek fëmijët me nevoja të veçanta;
 • Shkrimi akademik në shkolla;
 • Të mësuarit përmes projekteve;
 • Të nxënit bashkëveprues përmes kompjuterit;
 • Zhvillimi kognitiv dhe social i fëmijëve të moshave 3-6;
 • Zhvillimi kognitiv dhe social i fëmijëve të moshave 6-12;

 

UBT në vazhdimësi ka ofruar një numër të madh të trajnimeve dhe shkollave profesionale, të licencuara nga shkolla profesionale ndërkombëtare, me ekspertë vendor e ndërkombëtarë.