Punimi i profesorëve të UBT-së rreth komponimeve bioaktive në fruta, është publikuar në revistën “Acta Chimica Slovenica”

bool(false) 03/10/2022

Punimi shkencor i profesorëve të UBT-së, Hyrije Koraqi, Bujar Qazimi dhe Cengiz Çesko në bashkëpunim me profesoreshën nga Maqedonia e Veriut, Anka Trajkovska Petkoska, me titull: “Environmentally Friendly Extraction of Bioactive Compounds from Rosa canina L. fruits Using Deep Eutectic Solvent (DES) as Green Extraction Media”, është publikuar në revistën shkencore “Acta Chimica Slovenica”, e indeksuar në Scopus dhe Web of Science.

 

Në këtë studim, u hetua ekstraktimi i gjelbër i përbërësve bioaktive nga frutat e Rosehip (Rosa canina L.) dhe aktiviteti i tyre antioksidant. Për këtë qëllim në këtë punim është përdorur një ekstraktim me ndihmën e ultrazërit i kombinuar me tretës eutektikë të thellë (DES). Tretës të thellë eutektikë të bazuar në acidin citrik janë projektuar posaçërisht. Përkatësisht, janë përdorur dhurues i lidhjeve hidrogjenore (HBD) si gliceroli dhe etilenglikoli, si dhe pranuesi i lidhjes hidrogjenore (HBA) si acidi citrik.

 

Ky studim zbuloi një qasje efikase dhe të qëndrueshme për nxjerrjen e përbërjeve fenolike antioksiduese nga frutat (Rosa canina L.). Në procesin e nxjerrjes, kombinimi i tretësve të gjelbër-DES dhe ekstraktimi me ndihmën e ultrazërit u vlerësua dhe u optimizua duke përdorur qasje eksperimentale të projektimit duke përfshirë një variabël në të njëjtën kohë, vëllimin e tretësit dhe përmbajtjen e ujit (v/v).

 

Në linkun në vazhdim mund të gjeni punimin e plotë të profesorëve të UBT-së rreth komponimeve bioaktive në fruta: “Environmentally Friendly Extraction of Bioactive Compounds from Rosa canina L. fruits Using Deep Eutectic Solvent (DES) as Green Extraction Media”.