Lindita Isufi

 • Master
 • Part Time Staff

Lindita Isufi (dirigjente) u lind në vitin 1974 në Ferizaj. Pas mbarimit të shkollës së mesme të  muzikës në Prishtine, vijoj studimet në Akademinë e Muzikës në Prishtinë ku dhe diplomoi ne vitin 2000.Gjithashtu me hapjen e drejtimit te Dirigjimit ne vitin 2006 fiiloi studimet e dirigjimit dhe diplomoi ne vitin 2010. Studimet posdiplomike i kreu në U.SH.T.-Tetove  në vitin 2010 dhe mori  thirrjen Magjistër i Dirigjimit koral.  

 

Ekspreiencat e punes :  

Viti i fillimit dhe  përfundimit : Detyra e ushtruar  ,  Punëdhënësi 

 • 1992 -1996 Arsimtare – Sh.F. Gjon Serreçi Ferizaj 
 • 1996 -2000 Profesor – Sh.M.Muzikes”Cesk Zadeja “  Ferizaj 
 • 2000-2009 Drejtoreshe – Sh.M.Muzikes”Cesk Zadeja “ Ferizaj 
 • 2000 -2005  Udheheqese e Muzikes – Qendra e Shendetit Mental” Hareja” Ferizaj 
 • 2002- Perpiluese e planprogramit per Shkollen e muzikes ne Ministrine e Arsimit Shkences dhe Teknologjise 
 • 2003-2019 Profesor – Kolegji “Aga Xhite “ Ferizaj 
 • 2006/2007  Dirigjente e korit te Fakultetit te muzikes ne UP 
 • 2015-2016 Drejtoreshe   ne zavendsim  Sh.M.Muzikes”Cesk Zadeja “  Ferizaj 
 • 2002- Themeluese dhe Drejtoreshe e Artistic Center SIDORELA Ferizaj 
 • 2011   Asistente e dirigjentit Rafet Rudi ne Korin e Filharmonise se Kosoves 
 • 2011- 2012 Ligjeruese e lendes se muzikes  ne Fakultetin e Edukimit ne kolegjin  UNIVERSUM       
 • 2011/2012 Themeluese dhe dirigjente e Korit dhe Orkestres se Qytetit Ferizaj 
 • 2017 –  Themeluese e Festivalit Sidorela Fest 
 • 2019- Drejtoreshe ne kolegjin Universum 
 • 2019- Ligjeruese e lendes kendim koral dhe Arkivimi muzikor ne Fakultetin  MMPDM -UBT 

Lindita Isufi (conductor) was born in 1974 in Ferizaj. After graduating from the high school of music in Pristina, I continued my studies at the Academy of Music in Pristina, where I graduated in 2000. Also, with the opening of the Conducting department in 2006, I began conducting studies and graduated in 2010. I completed my post-graduate studies in U.SH.T.-Tetove in 2010 and received the call Master of Choral Conducting. 

 

Work experiences: 

Year of start and end: Position exercised, Employer 

 • 1992 -1996 Teacher Sh.F. Gjon Serreçi Ferizaj 
 • 1996 -2000 Professor Sh.M. Music “Cesk Zadeja” Ferizaj 
 • 2000-2009 Director of Sh.M. Music “Cesk Zadeja” Ferizaj 
 • 2000 -2005 Music Leader Mental Health Center “Hareja” Ferizaj 
 • 2002- Compiler of the curriculum for the School of Music at the Ministry of Education, Science and Technology 
 • 2003-2019 Professor College “Aga Xhite” Ferizaj 
 • 2006/2007 Conductor of the choir of the Faculty of Music in UP 
 • 2015-2016 Substitute director of Sh.M. Music “Cesk Zadeja” Ferizaj 
 • 2002- Founder and Director of Artistic Center SIDORELA Ferizaj 
 • 2011 Assistant to the conductor Rafet Rudi in the Choir of the Philharmonic of Kosovo 
 • 2011- 2012 Lecturer of the subject of music at the Faculty of Education in the college Universum 
 • 2011/2012 Founder and conductor of the Ferizaj City Choir and Orchestra 
 • 2017 – Founder of the Sidorela Fest Festival 
 • 2019- Principal at Universum college 
 • 2019- Lecturer of the subject choral singing and music archiving at the MMPDM Faculty -UBT 

Publications

Knowledge Profile