Adelina Thaqi

  • Master
  • Full Time Staff

Adelina Thaqi deri më tani ka performuar në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Kroaci, Maqedoni, Mal të Zi, Zvicër, Gjermani, Angli, Suedi, Norvegji, Francë, Amerikë etj. 

E lindur në vitin 1980, ajo filloi studimet për këngë solo (Canto) në vitin 1994 në shkollën e mesme muzikore “Prenk Jakova” në vendlindjen e saj, Prishtinë (Kosovë).Ka kryer studimet e larta në Fakultetin e Arteve në Prishtinë (Kosovë) kursin solo-kanto me klasën e prof. Ahmet Derguti, MA.Ka kryer edhe studimet M.A në Fakultetin e Muzikës dhe Arteve në Shkup, (Maqedoni) në klasën e prof. Maria Muratovska-Naumovska. 

Duet me tenorin e famshëm botëror Jose Carreras  

Në duetin me tenorin e njohur botëror Jose Carreras, në vitin 2007, Adelina realizoi regjistrimin e këngës /Dolce Suono/ të kompozitorit Bashkim Shehu. Kënga është aranzhuar për Orchestra Ambassade Vjenë/ orkestër nga dirigjenti David Himenes. 

Çmimi në Konkursin Ndërkombëtar Në vitin 2008 ajo u nderua me çmimin e parë në Ndërkombëtar Konkursi i vokalit Bruna Spiler në Herzeg Novi, Mali i Zi. Gjithashtu, këtë vit, Adelina mori pjesë me Orkestrën e Operës së Maqedonisë në Shkup dhe interpretoi arien Cho-cho-san nga Opera Madame Butterfly e G. Puccini. Festivali Ndërkombëtar Veror “Histria Festival 2008 Arena e Pulës: Në Festivalin Ndërkombëtar të Verës “Histria Festival 2008”, Pula (Kroaci), Adelina Thaqi – nga Bordi Artistik i këtij manifestimi, u ftua për të performuar në hapjen solemne. E shoqëruar nga “Master Orkestra Evropiane” në performancë, Adelina Thaqi – performoi në bashkëpunim me sopranon kroate Lidia Horvat Dunjko – në Arenën e Pulës, para 5000 shikuesve. Në këtë mbrëmje morën pjesë edhe pjesëmarrës të tjerë të njohur të muzikës klasike, si violinisti Stefan Milenkovic, tenori Tomislav Muzek, violonçelisti Stjepan Hauser etj. Bashkëpunimi me dirigjentët: Ajo ka bashkëpunuar me dirigjentë si: David Himens, John Cameron, Hermine Pack, Biserka Chadlovska, Wolfgang Schmitt, Ira Spaulding, Tomislav Sopov, Bahri Cela, Arber Dhomi, Rafet Rudi, Baki Jashari, Rauf Dhomi, Bujar Llapaj, Petrika Afezolli etj. .Ajo ka bashkëpunuar me dirigjentë si: David Himens, John Cameron, Hermine Pack, Biserka Chadlovska, Wolfgang Schmitt, Ira Spaulding, Tomislav Sopov, Bahri Cela, Arber Dhomi, Rafet Rudi, Baki Jashari, Rauf Dhomi, Bujar Llapaj, Petrika Afezolli etj. . 

Interpretuar në operat e famshme botërore: 

Ajo ka interpretuar ariet nga operat e njohura botërore: Opra “Gianni Schici” G.Puccini (Aria Laureta), Opera “Madame Butterfly” G.Puccini (Aria Cho Cho San), Opera “Don Juan” W.A.Mozart (Aria Zerlina) , Opera “La boheme” G.Puccini ( Aria Missete), Opera “Mirka” P.Jakova ( Aria Mrika), Opera “Il Triumfo di Clelia” Ch.W.Gluck ( Aria Larissa), Opera “Alceste” Ch.W .Gluck (Aria Divinites du Styx), Opera “La Boheme” G.Puccini (Aria Mimi), Opera “La Traviata” (Brindisi) G.Verdi, Opera The Merry Widow ”Final of Act I” duet Hanna & Danilo, F. .Lehar, Opera “Orpheus & Euridice” ( Aria Euridice) Ch.W.Gluck, Opera “Rusalka” A. Dvorzak ( Aria Rusalka) etj. 

Adelina njihet edhe si kengetaree muzikes Pop. Deri më tani ajo ka regjistruar tre albume, 6 videoklipe. 

Ajo ishte bashkëpjesëmarrëse në disa aktivitete humanitare, duke përfshirë fushatën “Lufta kundër kancerit të gjirit” të organizuar nga aktorja amerikane Fran Drescher. 

 


 

Adelina Thaqi so far has performed in  Kosova, Albania, Macedonia, Croatia, Macedonia, Montenegro, Switzerland, Germany,Italy, England, Sweden, Norway, France, America etc 

Born in 1980, she began her studies for solo singing (Canto) in 1994 at the “Prenk Jakova” music High School in her hometown, Prishtina (Kosovo).  

She completed the higher studies at the Faculty of Arts in Prishtina (Kosovo) the solo-singing course with the class of prof. Ahmet Derguti, MA. 

She completed also M.A. studies at the faculty of Music and Arts in Skopje, (Macedonia) in the class of prof. Maria Muratovska-Naumovska. 

Duet with the famous world tenor Jose Carreras 

In the duet with the famous world tenor Jose Carreras, in 2007,Adelina realized the recording of the /Dolce Suono/ song of the composer Bashkim Shehu. The song was arranged for the Ambassade Orchestra Vienna/ orchestra by the conductor David Himenes 

Award in the International Competition 

In 2008 she was honored with the first award in the International                    

Competition of Vocals Bruna Spiler in Herzeg Novi, Montenegro.        

Also, this year, Adelina took part with Macedonia Opera Orchestra in Skopje she performed the Cho-cho-san aria from Opera Madame Butterfly of G. Puccini. 

International Summer Festival “Histria Festival 2008 Arena of     Pula: In the International Summer Festival “Histria Festival 2008”, Pula (Croatia), Adelina Thaqi – from the Artistic board of this event, was invited to perform in the solemn opening. Accompanied by the “European Master Orchestra” in the performance, Adelina Thaqi – performed in association with the Croatian soprano Lidia Horvat Dunjko – in the Arena of Pula, in front of 5000 spectators. 

In this very evening other well/known participant of classical music took part, such as violinist Stefan Milenkovic, tenor Tomislav Muzek, violoncellist Stjepan Hauser,etc.  

Cooperation with Conductors: 

She has cooperated with conductors such as: David Himens, John Cameron, Hermine Pack, Biserka Chadlovska, Wolfgang Schmitt, Ira Spaulding, Tomislav Sopov, Bahri Cela, Arber Dhomi, Rafet Rudi, Baki Jashari, Rauf Dhomi, Bujar Llapaj, Petrika Afezolli etc. 

She has cooperated with conductors such as: David Himens, John Cameron, Hermine Pack, Biserka Chadlovska, Wolfgang Schmitt, Ira Spaulding, Tomislav Sopov, Bahri Cela, Arber Dhomi, Rafet Rudi, Baki Jashari, Rauf Dhomi, Bujar Llapaj, Petrika Afezolli etc. 

Rauf Dhomi. Performing in famous world operas:  

She has performed the arias from the famous world operas: Opra “Gianni Schici” G.Puccini ( Aria Laureta), Opera “Madame Butterfly” G.Puccini ( Aria Cho Cho San), Opera “Don Juan” W.A.Mozart ( Aria Zerlina), Opera “La boheme” G.Puccini ( Aria Missete), Opera “Mirka” P.Jakova ( Aria Mrika), Opera “Il Triumfo di Clelia” Ch.W.Gluck ( Aria Larissa), Opera “Alceste” Ch.W.Gluck (Aria Divinites du Styx), Opera “La Boheme” G.Puccini ( Aria Mimi), Opera “La Traviata” (Brindisi) G.Verdi, Opera The Merry Widow ”Final of Act I” duet Hanna & Danilo,  F.Lehar, Opera “Orpheus & Euridice” ( Aria Euridice) Ch.W.Gluck, Opera “Rusalka” A. Dvorzak ( Aria Rusalka) etc. 

Adelina is also known with the pop stage. So far, she has recorded three albums, 6 video clips. 

She was a Co-participant in several humanitarian activities, including the campaign Struggle against Breast Cancer campaigned by the American actress Fran Drescher. 

 


Publications

Knowledge Profile