Vazhdojnë trajnimet profesionale për studentët dhe të interesuarit e tjerë në UBT

24/11/2023

Qendra e Karrierës në UBT ka vazhduar me ofrimin e trajnimeve profesionale për studentët siç janë shkathtësitë e buta dhe të shkruarit e një punimi seminarik apo të diplomës, si kërkesë e fundit akademike për përfundimin e fakultetit.

Shkrimi i një seminari apo teme diplome për studentët kalon nëpër disa procese, si përzgjedhja e temës, planifikimi i punës, analiza e burimeve dhe organizimi i informacionit.

Ndaj, trajnimi ofron udhëzime konkrete, shembuj praktikë, dhe strategji për të përmirësuar cilësinë e shkrimit të temës së përzgjedhur, dhe ndihmon studentët të kuptojnë më mirë sfidat e shkrimit dhe mund të jetë një burim i dobishëm për ndihmë dhe udhëzim në këtë proces.