UBT shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2022/23

01/07/2022

UBT shpall konkursin e rregullt publik për pranimin dhe regjistrimin e studentëve të rinj, për vitin akademik 2022/2023, në të gjitha programet e studimit, të akredituara nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës dhe të licencuara nga MASHT.

 

Të drejtën e konkurrimit dhe të regjistrimit në studimet themelore (Bachelor) e kanë të gjithë kandidatët, të cilët e kanë përfunduar shkollimin e mesëm të lartë dhe të cilët e kanë përfunduar me sukses testin kombëtar të maturës.

 

Për regjistrimin në studimet Master, kërkohet që kandidati të ketë përfunduar studimet Bachelor.

 

Programet e studimit në UBT, në nivelin Bachelor:

 

 • Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi
 • Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
 • Inxhinieri e Mekatronikës
 • Shkenca Politike
 • Juridik
 • Dizajn i Integruar
 • Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji
 • Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi
 • Agrikultura dhe Inxhinieria e Mjedisit
 • Studime të Sigurisë
 • Shkenca të Sportit dhe Lëvizjes
 • Gjuhë Angleze
 • Sistemet e Informacionit
 • Inxhinieri e Ndërtimit (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë
 • Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor
 • Media dhe Komunikim
 • Teknik Dentar
 • Psikologji
 • Administrim Biznesi
 • Art dhe Media Digjitale
 • Aktrim
 • Teknik i Radiologjisë
 • Infermieri
 • Farmaci
 • Stomatologji
 • Biokimi Mjekësore

 

 

Programet e studimit në UBT, në nivelin Master:

 

 • Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi
 • Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
 • Sistemet e Informacionit dhe Menaxhment
 • Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë
 • Inxhinieri e Mekatronikës
 • Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor
 • Politika Publike dhe Menaxhim
 • Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë
 • Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi
 • Media dhe Komunikim
 • Shëndet Publik dhe Menaxhim
 • Zhvillim dhe Urbanizëm
 • Dizajn i Integruar i Avancuar
 • Shkenca Politike
 • E Drejta Penale
 • E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane
 • E Drejta Civile dhe Pronës
 • Farmaci
 • Stomatologji
 • Shkenca Paramjekësore
 • Shëndeti dhe Aktiviteti Fizik

 

Shënim: Ka programe të studimit të cilat nuk janë të vendosura në listën e lartcekur, e që janë në proces të akreditimit, për të cilat do të ju mbajmë të informuar.

 

Kampuset dhe qendrat e regjistrimit të UBT-së në Kosovë:

 • Prishtinë;
 • Lipjan;
 • Prizren;
 • Pejë;
 • Ferizaj;
 • Gjilan

 

Mobilitetet/bursat ndërkombëtare:

Erasmus+, CEEPUS, PoSIG, etj.

 

Studimet e përbashkëta:

 • Warsaw University, Poloni;
 • Vienna University of Technology, Austri;
 • Parthenope University of Naples, Itali;
 • Danube University Krems, Austria;
 • CIFE, Nice , Francë;
 • Semmelweis University, Hungari;
 • University of Salzburg, Austri;
 • CEEPUS Program, Bulgari;
 • City University London, Angli;
 • Waterford Institute of Technology, Irlandë,

 

Gjuha e studimeve:

Gjuhë shqipe, gjuhë angleze, si dhe mundësia e studimit në gjuhë të tjera.

 

Për sukses të garantuar, UBT ofron për studentët:

 • Orientim dhe praktika profesionale, kurse, vizita studimore dhe certifikime;
 • Sistem online dhe qasje në kompjuterë;
 • Licenca falas për softuerë;
 • Internship në kompani vendore dhe ndërkombëtare;
 • Librari me mbi 200 mijë tituj dhe qasje në libraritë elektronike botërore;
 • Praktika dhe eksperimente në laboratorë bashkëkohorë;
 • Trajnime: CISCO, Microsoft, AutoCad, ECDL, IPMA, etj;
 • Certifikime për kontabilistë në bashkëpunim me SCAAK.

 

Studentët të cilët aplikojnë në studime themelore, i bashkëngjisin aplikacionit:

 • Certifikatën e maturës shtetërore – origjinale ose kopje të noterizuar;
 • Diplomën e shkollës së mesme – origjinale ose kopje të noterizuar;
 • Dëftesat e shkollës së mesme – origjinale ose kopje të noterizuar;
 • Ekstrakti i lindjes.

 

Për më shumë informacione rreth programeve të studimit dhe mundësive që ofron UBT, ju lutem që të ndiqni linkun: https://www.ubt-uni.net/

 

Zgjedh më të mirin, që të bëhesh më i miri!