UBT shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2019/20

05/07/2019

UBT shpall konkursin e rregullt publik për pranimin dhe regjistrimin e studentëve të rinj, për vitin akademik 2019/20, në të gjitha programet e studimit, të akredituara nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës dhe të licencuara nga MASHT.

 

Të drejtën e konkurrimit dhe të regjistrimit në studimet themelore (Baçelor) e kanë të gjithë kandidatët, të cilët e kanë përfunduar shkollimin e mesëm të lartë të nivelit 3, sipas ISCED, dhe të cilët e kanë përfunduar me sukses testin kombëtar të maturës.

 

Për regjistrimin në studimet Master, kërkohet që kandidati të ketë përfunduar studimet Baçelor.

 

Regjistrimi i studentëve realizohet në përputhje me afatet e përcaktuara nga ana e MASHT, ndërsa pranimi i aplikacioneve ka filluar.

 

Programet e studimit në UBT, në të dy nivelet e studimit, janë:

 

 

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Specializimet:

 • Financa, Banka dhe Sigurime;
 • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime;
 • Marketing dhe Shitje;
 • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion;
 • Biznes Ndërkombëtar;
 • Logjistikë dhe Menaxhim i Prokurimit.

 

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Specializimet:

 • Inxhinieri e Sistemeve Softuerike;
 • Baza e të Dhënave dhe Sistemet e Informacionit;
 • Grafika Kompjuterike dhe Multimedia;
 • Web Programim;
 • Rrjete dhe Telekomunikacion;
 • Robotikë dhe Sistemet Inteligjente;
 • Informatikë Biomjekësore;
 • Siguria dhe Sigurimi i Informacionit;
 • Multimedia dhe Vizualizim;
 • Inxhinieri e Komunikimit;
 • Shkenca e të Dhënave Statistikore;
 • Informatikë Mjekësore.

 

Menaxhim i Mekatronikës

Specializimet:

 • Menaxhim i Mekatronikës;
 • Automatizim Industrial dhe Kontroll i Procesit;
 • Robotikë dhe Sisteme Inteligjente;
 • Inxhinieri Biomjekësore;
 • Inxhinieri e Telekomunikacionit;
 • Inxhinieri Mekanike;
 • Inxhinieri e Aeronautikës;
 • Dizajn i Produkteve Industriale;
 • Inxhinieri e Proceseve të Prodhimit.

 

Sistemet e Informacionit

Specializimet:

 • Sistemet e Informacionit të Biznesit;
 • Sistemet e Informacionit – GIS;

(Geo Information Systems);

 • Sistemet e Informacionit të Bibliotekave dhe të Arkivave;
 • Statistika, Procesimi dhe Simulimi i të Dhënave;
 • Siguria e Informacionit dhe Privatësia;
 • Komerci Elektronik (E-Komerci).

 

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

Specializimet:

 • Arkitekturë e Qëndrueshme;
 • Menaxhim Urban;
 • Restaurim Arkitekturor;
 • Dizajn i Interierit.

 

Inxhinieri e Ndërtimit (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

Specializimet:

 • Inxhinieri Strukturore – Konstruktiv;
 • Menaxhim i Ndërtimtarisë dhe Teknologjisë;
 • Infrastrukturë Rrugore;
 • Inxhinieri e Ujërave – Hidro;
 • Inxhinieri e Gjeoteknikës;
 • Inxhinieri e Materialeve.

 

Shkenca Politike

Specializimet:

 • Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci;
 • Integrime Evropiane;
 • Administratë Publike;
 • Integrimi dhe qeverisja.

 

Media dhe Komunikim

Specializimet:

 • Gazetari;
 • Komunikim;
 • Menaxhimi i Medias;
 • Marrëdhëniet me Publikun;
 • Regjia Televizive;
 • Gazetaria On-Line;
 • Kamera dhe Fotografia.

 

Juridik

Specializimet:

 • Civile;
 • Penale;
 • Ndërkombëtare.

 

E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane

 

Politika Publike dhe Menaxhim

Specializimet:

 • Politika Publike;
 • Menaxhimi Publik.

 

Inxhinieri e Energjisë

Specializimet:

 • Burimet e Energjisë;
 • Konservimi i Energjisë;
 • Efiçienca e Energjisë;
 • Menaxhimi i Energjisë;
 • Energji Elektrike.

 

Dizajn i Integruar

Specializimet:

 • Dizajn Grafik dhe i Komunikimit;
 • Dizajn Mode dhe Tekstil;
 • Dizajn i Produkteve;
 • Dekorim i Ndërtesave dhe Mobilimi.

 

Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologji

Specializimet:

 • Teknologji e ushqimit;
 • Nutricion (të ushqyerit);
 • Menaxhimi me cilësinë dhe sigurinë e ushqimit.

 

Infermieri

 

Farmaci

 

Stomatologji

 

Me vendimin e fundit të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, UBT ka marrë akreditimin për 12 programe të reja studimi, në të cilat tashmë edhe zyrtarisht mund të aplikojnë të gjithë të interesuarit:

 • Dizajn i Integruar (Bachelor), në Prizren
 • Dizajn i Integruar (Bachelor), në Ferizaj
 • Agrikultura dhe Inxhinieria e Mjedisit
 • Shkencat dhe Teknologjia e Ushqimit (Master)
 • Teknik i Anesteziologjisë
 • Teknik i Radiologjisë
 • Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi
 • Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi (Bachelor), në Ferizaj
 • Arti dhe Mediat Digjitale
 • E Drejta Civile dhe Pronës (LLM)
 • Farmaci (MPh)
 • Stomatologji (Dr.Dent)
 • Laborant i Biokimisë Mjekësore (Në pritje)

 

 

Bursat:

 

UBT ofron zbritje deri në 50 % edhe për këto kategori:

 • Studentët me sukses të shkëlqyeshëm;
 • Të punësuarit në Doganat e Kosovës;
 • Pjesëtarët e FSK-së dhe Policisë së Kosovës;
 • Të punësuarit në institucionet publike të Kosovës;
 • Familjarët e dëshmorëve dhe veteranëve të luftës;
 • Studentët që vijnë nga e njëjta familje dhe si grup;
 • Studentët që paguajnë në fillim të vitit akademik;
 • Studentët e punësuar në Policinë e Kosovës;
 • Studentët të cilët kanë arritur 100 % në testin kombëtar dhe kanë të gjitha 5 në shkollimin paraprak;
 • Studentët e Luginës së Preshevës, Malit të Zi;
 • Studentët që marrin pjesë në programin përgatitor të maturës.

 

Kampuset dhe qendrat e UBT-së në Kosovë:

 • Prishtinë;
 • Lipjan;
 • Prizren;
 • Pejë;
 • Ferizaj;
 •  Gjilan

 

 

Mobilitetet/bursat ndërkombëtare:

Erasmus+, CEEPUS, PoSIG, etj.

 

Studimet e përbashkëta:

Wiena University of Technology, Austri;

University of Warsaw, Poloni;

City University London, Angli;

HIG Gjovik University, Norvegji;

CIFE – Centre International de Formation Europ, Francë;

Danube University Krems, Austri;

Watford Institute Technology, Irlandë;

University degli Studi di Napoli Federico II, Itali.

 

Gjuha e studimeve:

Gjuhë shqipe, gjuhë angleze, si dhe mundësia e studimit në gjuhë të tjera.

 

Mënyra e studimit:

UBT ofron ligjërata të rregullta, me korrespodencë dhe studim në distancë.

Ofrohen ligjërata edhe pas orarit të punës dhe gjatë fundjavës.

 

Për sukses të garantuar, UBT ofron për studentë:

 • Orientim dhe praktika profesionale, kurse, vizita studimore dhe certifikime;
 • Sistem online dhe qasje në kompjuterë;
 • Licenca falas për softuerë;
 • Internship në kompani vendore dhe ndërkombëtare;
 • Librari me mbi 200 mijë tituj dhe qasje në libraritë elektronike botërore;
 • Praktika dhe eksperimente në laboratorë bashkëkohorë;
 • Trajnime: CISCO, Microsoft, AutoCad, ECDL, IPMA, etj;
 • Certifikime për kontabilistë në bashkëpunim me SCAAK.

 

Dokumentet e nevojshme për regjistrim janë: diploma e shkollës së mesme, dëftesat e notave, certifikata e pikëve të maturës, ekstrakti i lindjes dhe një kopje e letërnjoftimit.

 

Për më shumë informacione mbi programet dhe mundësitë e studimit, klikoni në: https://www.ubt-uni.net.

 

Zgjidh më të mirin, që të bëhesh më i miri!