Transfero studimet master në programin Shkenca Politike në UBT

23/02/2023

Programi Shkenca Politike në UBT synon të nxjerrë profesionistë të ditur, të aftë dhe kompetentë si studiues të ardhshëm dhe analistë në shkencës politike, të aftë të hulumtojnë fenomenet politike si përmes institucioneve tipike akademike, ashtu edhe përmes instituteve kërkimore dhe organizatave ndërkombëtare.

Ky program ka për qëllim përgatitjen e studentëve për një karrierë në menaxhimin e lartë në sektorët e qeverisë kombëtare, organizatat ndërkombëtare, zhvillimin rajonal, agjencitë dhe organizata joqeveritare.

Studentët do të përfitojnë dije të thellë dhe të përditësuar për referencat kryesore, argumentet dhe literaturën e shkencës politike, si dhe aftësi metodologjike të fuqishme dhe të udhëzuara nga teoria në skicimin e propozimeve kërkimore për qëllime kërkimore dhe planifikim, analizë dhe vlerësim politikash.

Ndër të tjera, studentët do të jenë në gjendje të zbatojnë aftësitë dhe dijet kërkimore, analitike, vlerësuese, udhëheqësore dhe ekipore për të riparuar probleme politike bashkëkohore, si dhe të analizojnë dhe vlerësojnë gjetjet e rëndësishme shkencore.