Trajnimi: Letrat zyrtare: Kërkesa, Ankesa dhe Aplikacionet e ndryshme

Qëllimi i trajnimit:

Trajnimi “ Letrat zyrtare: Kërkesa, Ankesa dhe Aplikacionet e ndryshme”, është dizajnuar më qëllim që të zhvillojë aftësitë dhe shkathtësitë e studentëve në të shkruarit e letrave zyrtare: kërkesa, ankesa dhe aplikacionet e ndryshme, qoftë në mjedise shkollore, pune, apo më gjerë. Moduli fokusohet në krijimin, përmirësimin, dhe avancimin e aspektit profesional dhe të karrierës tek studentët, duke i mundësuar atyre që suksesshëm ti qasën tregut të punës.

Përfitimet:

  • Studentët marrin njohuri themelore se si të shkruajnë letrat zyrtare: ankesa, kërkesa dhe aplikacioni;
  • Studentët arrijnë të mësojnë elementët që përbëjnë një ankesë, kërkesë dhe aplikacion;
  • Studentët arrijnë të mësojnë se si dhe ku të letrat zyrtare në ambiente ku kërkohen;

Kohëzgjatja:

Trajnimi zgjatë 3 ditë nga 2 orë. Dita e parë kryesisht ka të bëjë me konceptet, dita e dytë: ankesa dhe kërkesa, kurse dita e tretë: aplikacionet e ndryshme, 1orë ligjëratë dhe1 orë praktikë.

Target grupet: Studentët e vitit parë, të dytë dhe tretë.

Orari:  Hënë 9.00-10.00 Mërkure: 09.00-10.00

 

Kontakti: Tel: 038 541 400,

Email: [email protected]    https://www.facebook.com/UniversitetiUBT/