Studio në programin master Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë në UBT

bool(false) 12/10/2022

Programi Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë në nivelin master në UBT, është një program që ofron ndërlidhjen e mësimit teorik me atë praktik, duke u bazuar në modelet më të mira evropiane dhe amerikane, si dhe një infrastrukturë moderne të pajisur me teknologjitë më të fundit.

 

Qëllimi i këtij programi është arritja e kompetencave akademike dhe aftësive që lidhen me fushën e inxhinierisë civile dhe infrastrukturës, ku studentët do të fitojnë njohuri në një bazë shkencore efikase dhe cilësore të profesionit, si dhe do të zhvillojnë aftësitë krijuese të problemeve kryesore, zhvillimin e aftësive të të menduarit kritik dhe të punës në grup, të nevojshme për punën ndërtimore në profesion.

 

Pas përfundimit të studimeve, studentët do të jenë në gjendje të kenë njohuri dhe mirëkuptim, aftësi për të njohur dhe përshkruar çështjet komplekse të inxhinierisë, aftësi për të njohur ndërveprimin midis projektimit, ndërtimit, marketingut, kërkesave të klientëve dhe largimi i strukturave, kuptimi i ndikimit të inxhinierisë civile, ndërtimit dhe infrastrukturës në shoqëri dhe në mjedis.

 

Zgjedh më të mirin, që të bëhesh më i miri!