Stafi i UBT-së po merr pjesë në kuadër të aktiviteteve të projektit COWEB në Universitetin e Salentos në Itali

04/07/2024

Në kuadër të projektit COWEB (Virtual Collaborative Learning in WB HEIs) stafi i Fakultetit Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi, Muhamet Gërvalla, Gonxhe Beqiri, Engelbert Zefaj dhe Kestrim Avdimetaj, janë duke përfaqësuar UBT-në në Universitetin e Salentos në Itali, duke kontribuar në aktivitetin e radhës të projektit.

Projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe ka për qëllim të ndikoj në aplikimin e teknikave të Bashkëpunimit Virtual në Mësimdhënie (VCL) si një qasje inovative pedagogjike në mësimdhënie dhe të nxënit, me fokus në bashkë-krijimin e hapësirave të të mësuarit virtual, të përzier dhe përmbajtjes së kurseve që do të nxisin aftësitë dhe kompetencat e shekullit të 21-të për studentët dhe do të adresojë bashkëpunimin ndërkufitar midis IAL-ve dhe studentëve në rajoni i BB. Projekti bashkon 3 IAL të BE-së dhe 7 IAL të Ballkanit Perëndimor.​

Gjatë sesioneve të planifikuara do të prezantohen platforma elektronike të cilat kanë për synim rritjen e bashkëpunimit virtual në mes të profesorëve dhe studentëve për mësimdhënie dhe mësimnxënie.