Bëhu pjesë e trajnimit për Zhvillues i Aplikacioneve në UBT

bool(false) 29/07/2022

UBT përmes trajnimeve të shumta për programe të ndryshme është duke dëshmuar se është institucioni më kredibil i arsimit të lartë në Kosovë, duke iu mundësuar të rinjve të përfitojnë dhe të avancojnë njohuritë e tyre për fusha përkatëse.

 

UBT në kuadër të Shkollave profesionale, ofron edhe trajnimin për Zhvillues i Aplikacioneve, duke iu mundësuar gjithsecilit pjesëmarrës të përforcojnë njohuritë rreth këtij trajnimi, me profesionistët më të mirë që ka UBT, si dhe përfitimin e certifikatës, e cila njihet ndërkombëtarisht.

 

Trajnimet mbahen në:

  • Prishtinë
  • Prizren
  • Ferizaj
  • Gjilan
  • Pejë
  • Mitrovicë
  • Gjakovë

 

Apliko dhe bëhu pjesë e trajnimit për Zhvillues i Aplikacioneve, duke ndjekur këtë trajnim, ju brenda 4 semestrave kualifikoheni dhe merrni diplomë të njohur dhe të pranuar ndërkombëtarisht, e që juve ju hap rrugë për të punuar brenda dhe jashtë vendit.