Apliko dhe bëhu pjesë e Shkollës së Mesme të Mjekësisë dhe Gjimnazit UBT

bool(false) 27/06/2022

Edhe pak vende të lira kanë mbetur për pranimin e nxënësve të rinj në Shkollat e Mesme të UBT-së, kështu që për t’u bërë pjesë e cilësisë në arsim dhe edukim, nuk duhet të ketë hezitim nga ju për të aplikuar.

 

Shkolla e Mesme e Mjekësisë dhe Gjimnazi UBT ka shpallur konkursin e rregullt publik për pranimin dhe regjistrimin e nxënësve të rinj për vitin shkollor 2022/2023, në të gjitha drejtimet e licencuara për Arsimin e Mesëm të Lartë nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, në drejtimet:

 

 • Gjimnazi Natyror
 • Gjimnazi Gjuhësor
 • Bashkëpunëtor Profesional i Infermierisë
 • Teknik i Farmacisë
 • Teknik i Laboratorit Mjekësor
 • Asistent Dentar

 

Drejtime, të cilat kanë gërshetuar lëndët teorike me ato praktike, për t’i ofruar nxënësve arsimim dhe edukim cilësor, si dhe me një infrastrukturë moderne, duke i siguruar një të ardhme të suksesshme gjithsecilit.

 

Lëndët zgjedhore STEAM

Programi i lëndës zgjedhore është i organizuar në 6 module, të cilat zhvillohen nga klasa e 10-të deri në klasën e 12-të, si më poshtë:

 

Klasa 10:

 • Augmented and Virtual Reality
 • Programing and Cyber Security

 

Klasa 11:

 • Application Development
 • Networking and Information Systems

 

Klasa 12:

 • Artificial Intelligence
 • Internet of Things and Big Data

 

Të drejtën e konkurrimit në Shkollat e Mesme të UBT-së, deri me 20.08.2022, e kanë të gjithë kandidatët, të cilët e kanë të përfunduar shkollimin e mesëm të ulët dhe të cilët e kanë përfunduar me sukses testin e arritshmërisë.

 

Aplikimin kandidatët e interesuar për Gjimnazin UBT mund ta bëjnë përmes uebfaqes: http://gjimnazi.ubt-uni.net/, ndërkaq kandidatët e interesuar për Shkollën e Mesme të Mjekësisë mund ta bëjnë përmes uebfaqes: http://shm.ubt-uni.net/, ose këtë mund ta bëjnë edhe në mënyrë fizike në ambientet e UBT-së.

 

Kriteret për regjistrim:

 

 • Nota mesatare e të gjitha lëndëve (klasat 6 – 9) (60%) 60 pikë;
 • Nota mesatare nga lëndët prioritare (klasat 6 – 9) (40%) 40 pikë;
 • Kriteri i lëndëve prioritare nga suksesi për gjimnaz dhe shkollën e mesme të mjekësisë është që mesatarja e këtyre lëndëve të jetë 4.0 e lartë (Së pari gjendet mesatarja e 4 lëndëve prioritare veç e veç, pastaj mesatarja e mesatareve të atyre lëndëve);

 

Kandidatët të cilët aplikojnë duhet t’i bashkëngjitin aplikacionit:

 

 • Certifikatën e kalimit të testit të arritshmërisë për klasat e nënta (origjinale ose kopje të noterizuar);
 • Diplomën e shkollës së mesme të ulët (origjinale ose kopje të noterizuar);
 • Dëftesat e shkollës së mesme të ulët (origjinale ose kopje të noterizuar);
 • Ekstrakti i lindjes;
 • Dy fotografi të formatit të pasaportës;