Mensur Morina

Mensur Morina

 • Dr.Sc.
 • Full Time Staff

Profesor Asistent Mensur Morina praktikon mësimdhënien më shumë se 3 vite, duke përfshirë atë me hulumtime të shumta në fushën penale. Kontributi i tij ishte i dhënë edhe në konsulta të shumta në rajonin Balkanik duke vequar edhe atë në Turkije.

Ai ka të përfunduar doktoraturën në të drejtën Penale në Universitetin e Europës Juglindore në Maqedoninë e Veriut, por gjithashtu është ne procesin e mbrojtjës së doktoraturës në Forenzikë në Universitetin Hacettepe në Ankara.

 

Tash e më shumë se 16 vite ai është prezent edhe në fushën biznesore e menaxhuese në veprimtarinë e menaxhimit të organizatave joqeveritare rinore dhe ato të fushave të ndryshme, të cilat janë të fokusuar në këshillat lokal dhe qëndrorë dhe me ato për ngritje të kapaciteteve apo menaxhim të projekteve të ndryshme, duke mos anashkaluar mundësitë me partnerët ndërkombëtarë për qëllime të ndryshme, por edhe përfaqësimin e shtetit të Kosovës ndërkombëtarisht.

 

Rreth 5 vite hulumtime shkencore janë në personalitetin akademik të Profesorit Asistent Mensur Morina. Profesor Morina tashmë shërben si Prodekan në Fakultetin e Juridikut në UBT që nga Shkurti i vitit 2021 por fillimi i karrierës së mësimdhënies në UBT filloj që nga viti 2019.

 

Konferencat të cilat mori pjesë:

 • Legal-Criminal oversight into criminal sanctions for the juvenile
  (Seventh international conference on: “ Education and social sciences – challenges towards the future. Białystok – Poland , October 2018)
 • Këqyrja e vendit të ngjarjes te veprat penale të vrasjeve
  (Sixth international conference on: “ Education and social sciences – challenges towards the future. Białystok – Poland , Qershor 2018)
 • Kqyrja e vendit të ngjarjës tek vrasjet
  (Universiteti i Europes Juglindore Juridiko – Penal, Prill 2017)
 • Tregtimi i obligacioneve në tregjet e kapitalit (International institute for private commercial and competition law. Second international conference on “Interdisciplinary studies– global challenge 2015) September 2015
 • Impact of legal and economic measures on the management of global pandemic COVID-19 in the western balkans – 13 June 2020 (International Conference of Covid-19 (CONCOVID) An Interdisciplinary, Analysis:Impact on Health,Economy,Society,and Sustainability) 
 • Ritja ekonimike dhe determinatat e saj ne vendet ne tranzicion – Faqe 214/224 Nentor 2015 (ACADEMIC JOURNAL of Business, Administration, Law and Social Sciences E-ISSN 2410-8693/ISSN 2410-3918 IMPACT FACTOR)

 

 

 

Publikimet që i’u botuan në revista shkencore:

 

 • Mensur Morina
  Evaluation of E-mail Accounts Used In Public Institutions In Turkey Within The Scope Of Personal Data.
  Academic Journal of Interdisciplinary Studies, March 2022 – SCOPUS

 

 • Mensur Morina, Endri Papajorgji, Muhammet Ali Eren – Collecting Evidence in Forensic Events and Comparison of the Digital Evidence Practices of Kosovo and Turkey,
  Academic Journal of Interdisciplinary Studies, E-ISSN: 2281-4612 /ISSN:2281-3993, 2021 – SCOPUS

 

 • Muhammet Ali Eren, Mensur Morina, Endri Papajorgji,
  Digital Evidence and Prohibitions of Evidence Evaluation
  Journal of Educational and Social Research, E-ISSN: 2240-0524 /ISSN:2239-978X, 2021 – SCOPUS

 

 

 

 

 

Pjesemarrja në trajnime me impakt të lart

 • Çertifikat nga OCSE në trajnimin “Youth capacity building workshop”
 • Çertifikat nga INSTITUTE FOR TRAINING & ECONOMIC DEVELOPMENT “TED” në trajnimin “PROJECT PROPASAL AND BUSINESS ADMINISTRATION AND FINANCE TRAINING COURSE”
 • Çertifikat nga USAID në trajnimin “TEAM BUILDING. LEADERSHIP ,PROJECT PROPOSAL CYCLE AND FUNDRAISING”
 • Çertifikat nga IREX & ATRC në trajnimin “ADVOCACY FOR CREATING AN ENABLING ENVIRONMENT AND INFRASTRUCTURE FOR VOLUNTEERISM IN KOSOVO”
 • Çertifikat nga Kosovo Center for International Corporation (KCIC) në trajnimin “THE RISK OF USING WEAPONS”
 • Çertifikat nga Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Mission in Kosovo në trajnimin “STRENGTHENING YOUTH IN MAKING LAWS”
 • Çertifikat nga ADVOCACY TRAINING AND RESOURCE CENTER – “ATRC” në trajnimin “CONFLICT MANAGEMENT”

 

 

Aktiviteti i Profesor Morines shtrihet edhe në këto fusha me kualifikime të ndryshme:

 • Profesor në Universitetin e Novi Pazarit (2018 – 2019)
 • Kryetar i Këshillit Qëndror të veprimit rinor të Kosoves (2011 – 2014)
 • Kryetar i Këshillit Lokal të veprimit rinor të Gjilanit (2010 – 2011)
 • Kryetar i rrjetit rinor të Gjilanit (2008 – 2010)
 • Koordinator i rinisë së kryqit të kuq të Kosovës (2000 – 2006)
 • Drejtor Ekzekutiv i Organizatës “Liza-R” (2006 – deri më tani)
 • Ligjerues në Universitetin Erbakan të Konyas në Turki (2017)

 

 1. Përvojë në hartimin e ligjeve – ligji i të rinjve 2007 – 2009,
 2. Njohuri të thelluara të së drejtës penale,
 3. Njohuri të thella mbi shkencën mjeko-ligjore,
 4. Organizimi i konferencave shkencore dhe seminareve,
 5. Njohuri të thella të teknikave të kërkimit akademik,
 6. Njohuri të thella për funksionimin e klinikave ligjore.
 7. Njohuri të thella të trajnimit për informacion dhe ndërgjegjësim në lidhje me paragjykimet negative.
 8. Njohuri të thella në Kriminologji dhe Penologji
 9. Njohuri të thella në Kriminalistik
 10. Njohuri të thella në Forenzik
 11. Njohuri të thella në krimet kompjuterike
 12. Njohuri të thella në VERLT (Violent Extremism Leading to Terrorism)
 13. Njohuri të thelluara në terrorizëm

Publications

Knowledge Profile