Menaxhimi i Bashkëpunimeve ndërkombëtare

  • Bashkëpunimi ndërkombëtar me më shumë se 240 institucione në mbarë botën (BE, Britania e Madhe, SHBA, Azia, SEEC)
  • Diplomat e Dyfishtë, Shkallën e Përbashkët dhe Certifikatat
  • Vizita studimore të studentëve, stafit, bizneseve dhe njerëzve të qeverisë.
  • Projektet e Arsimit të Lartë të BE-së dhe CEEPUS:
  • 6 Projekte Tempus, që nga viti 2004
  • 4 projekte Erasmus Mundus përfshirë. SIGMA
  • Erasmus +, KA1 Grantet e Mobilitetit, Ngritja e Kapaciteteve – EURPS …
  • Mbështetja për ngritjen e kapaciteteve për aplikim dhe rrjetëzim me sukses në FP7 / Pika kombëtare e kontaktit për Horizont 2020 për TIK dhe FET
  • Projekte të ndryshme me organizata ndërkombëtare dhe kombëtare dhe donatorë: Komisioni Evropian, Banka Botërore, BERZH, UNHABITAT, UNICEF, USAID, GIZ, ADA, Kontrollo Republika, Zvicra, Norvegjia, etj.