Studentët

STUDENTËT NË POLITIKA PUBLIKE DHE MENAXHIMI

 

Programi ka për qëllim sektorin publik dhe organizatat joqeveritare, si dhe ata nga sektori privat që dëshirojnë të kuptojnë më mirë politikat publiek dhe menaxhimin. Ajo bazohet në përvojën e programit Bachelor dhe kërkesën e gjerë për ato kurse të synuara. Programi është veçanërisht i rëndësishëm për ata që kërkojnë të zhvillojnë shkathtësi dhe mirëkuptim në lidhje me (i) politikën publike: zhvillimin, zbatimin, shpërndarjen, analizën dhe vlerësimin dhe (ii) menaxhimin e shërbimeve publike: udhëheqjen dhe menaxhimin e ndryshimeve në shërbimet publike, duke vlerësuar performancën dhe rezultatet dhe duke ndikuar në vendimet e ardhshme të politikave.