BETA

Qendra e Karrierës

Qendra e Karrierës në UBT është një nga qendrat e rëndësishme, e cila  ndërlidhë akademinë me industrinë dhe tregun e punës, përmes orientimit, këshillimit dhe zhvillimit profesional të studentëve.

Qendra e Karrierës përmes shërbimeve profesionale, ndihmon në ngritjen dhe përgatitjen e studentëve në zhvillimin dhe aplikimin e shkathtësive të buta përmes trajnimeve, të cilat janë të rëndësishme për një vend pune, realizimin e praktikes profesionale -internshipit dhe externshipit, si dhe informimin e studentëve, duke u kujdesur për barometrin e punësimit dhe ndërlidhjet tjera me rrjetin e Alumnit.

Qendra e Karrierës ofron shërbimet si në vijim:

  • Informim dhe Orientim Profesional
  • Praktikë Profesionale Internship dhe Externship
  • Këshillim Profesional
  • Vizita Studimore
  • Punësim
  • Bashkëpunimi me Industrinë
  • Rrjeti Alumni
  • Trajnimet Profesionale