Struktura e Programit

Fakulteti i Skencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë është programi që ofron ndërlidhjen e njohurive teorike dhe praktike të kësaj fushe me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies.

 

Nr O/Z Lënda ECTS
1 O Mikrobiologjia e Aplikuar në Industrinë e Ushqimit 5
2 O Biokimia e Avancuar e Ushqimit 4
3 O Kurs i Lartë i të Ushqyerit 4
4 O Menaxhimi i Përgjithshëm i Cilësisë në Industrinë e Ushqimit 4
5 O Bioteknologjia e Avancuar e Ushqimit 4
6 O Procesimi dhe Konservimi i Ushqimit 5
7 Z Mykologjia e Ushqimit 2
8 Z Fermentimi i Ushqimeve dhe Teknologjitë e Avancuara  2
9 Z Yndyrërat dhe Vajrat në Ushqim 2
10 Z Biologjia Molekulare 1
11 Z Gjuhë Angleze e Avancuar 2
12 O Metodat Spektroskopike dhe Kromatografike në A

nalizën e Ushqimit

6

Studenti duhet të zgjedhë dy lëndë zgjedhore


Viti II (SPECIALIZIMET): 60 ECTS
A Nutricioni
B Shkenca dhe Inxhinieria e Ushqimit
C Menaxhimi më Cilësinë dhe Siguria e Ushqimit
A Nutricioni
SEMESTRI 3:  30 ECTS

 

 

 

 

O Të Ushqyerit dhe Dietoterapia e Aplikuar 6
O Të Ushqyerit e Fëmijëve dhe të Moshuarve 4
O Probiotikët dhe Kulturat Starter 4
O Aditivët dhe Suplementët në Ushqim 4
O Biokimia dhe Fiziologjia e të Ushqyerit 4
O Aspekte Klinike të të Ushqyerit 4
Z Nutrigjenomika 2
Z Të Ushqyerit Tradicional 2
Z Psikologjia e të Ushqyerit 2
Z Legjislacioni Kombëtar dhe i Bashkimit Evropian (EU) për Ushqimin 2
Z Kaloritë dhe Vlerat Ushqyese të Ushqimeve 2

Studenti duhet të zgjedhë dy lëndë zgjedhore


SEMESTRI 4:  30 ECTS
1 O Tema e  Diplomës  

30

B Shkenca dhe Inxhinieria e Ushqimit
SEMESTRI 3:  30 ECTS
33 O Inxhinieria e Produkteve  të Ushqimit 5
34 O Teknologjitë e Avancuara

të Ushqimit

5
35 O Shkenca dhe Përparimet në Teknologjinë e Përpunimit të Qumështit 4
36 O Shkenca dhe Përparimet në Teknologjinë e Përpunimit të Mishit 4
37 O Paketimi dhe Magazinimi i Ushqimeve 4
38 O Kontrolli i Sigurisë dhe Cilësisë së Produkteve Ushqimore 4
39 Z Shkenca dhe Teknologjia e Avancuar e Konditoreve 2
40 Z Menaxhimi i Mbetjeve dhe Nënprodukteve në Industrinë e Ushqimit 2
41 Z Modelimi dhe Simulimi i Proceseve Industriale Ushqimore 2
42 Z Legjislacioni Kombëtar dhe i Bashkimit Evropian (EU) për Ushqimin 2

Studenti duhet të zgjedhë dy lëndë zgjedhore


C Menaxhimi më Cilësinë dhe Siguria e Ushqimit
SEMESTRI 3:  30 ECTS
43 O Rreziqet ne Ushqime dhe Monitorimi i Tyre 5
44 O Sistemet  e Integruara të Menaxhimit të Cilësisë dhe Auditimet 6
45 O Certifikimet në Industrinë e Ushqimit 6
46 O Praktikat e Mira Prodhuese në Industrinë e Ushqimit 5
47 O Kontrolli i Sigurisë dhe Cilësisë së Produkteve Ushqimore 4
48 Z Paketimi dhe Magazinimi i Ushqimeve 4
49 Z Siguria e Ushqimit dhe Tregtia Ndërkombëtare 2
50 Z Perceptimi i Kualitetit të Ushqimit 2
51 Z Politikat dhe Procedurat e Sigurisë së Ushqimit 1
52 Z Legjislacioni Kombëtar dhe i Bashkimit Evropian (EU) për Ushqimin  2

Studenti duhet të zgjedhë dy lëndë zgjedhore