Struktura e Programit

Viti I: 60 ECTS
SEMESTRI  1: 30 ECTS
Nr O/Z Lënda ECTS
1 O Mikrobiologjia e Aplikuar në Industrinë e Ushqimit 5
2 O Biokimia e Avancuar e Ushqimit 4
3 O Kurs i Lartë i të Ushqyerit 4
4 O Menaxhimi i Përgjithshëm i Cilësisë në Industrinë e Ushqimit 4
5 O Bioteknologjia e Avancuar e Ushqimit 4
6 O Procesimi dhe Konservimi i Ushqimit 5
7 Z Mykologjia e Ushqimit 2
8 Z Fermentimi i Ushqimeve dhe Teknologjitë e Avancuara 2
9 Z Yndyrërat dhe Vajrat në Ushqim 2
10 Z Biologjia Molekulare 2
11 Z Gjuhë Angleze e Avancuar 2
 
SEMESTRI  2: 30 ECTS
12 O Metodat Spektroskopike dhe Kromatografike në Analizën e Ushqimit 6
13 O Kursi i Lartë i Enzimologjisë 5
14 O Higjiena dhe Sanitarija në Industrinë e Ushqimit 4
15 O Metodologjia e Hulumtimit Shkencor
16 O Toksikologjia e Ushqimit 5
17 Z Sigurimi i Ushqimit dhe Shëndeti Publik 3
18 Z Menaxhimi i Marketingut në Industrinë e Ushqimit 3
19 Z Metodat e Aplikuara Statistikore në Industrinë e Ushqimit 3
20 Z Aplikimi i Biosenzorëve në Analizën e Ushqimit 3
21 Z Fortifikimi dhe Biofortifikimi i Ushqimeve 3
Studenti duhet të zgjedhë dy lëndë zgjedhore
Viti II (SPECIALIZIMET): 60 ECTS
  A Nutricioni
  B Shkenca dhe Inxhinieria e Ushqimit
  C Menaxhimi më Cilësinë dhe Siguria e Ushqimit
   
  A Nutricioni
  SEMESTRI 3:  30 ECTS
22 O Të Ushqyerit dhe Dietoterapia e Aplikuar 6
23 O Të Ushqyerit e Fëmijëve dhe të Moshuarve 4
24 O Probiotikët dhe Kulturat Starter 4
25 O Aditivët dhe Suplementët në Ushqim 4
26 O Biokimia dhe Fiziologjia e të Ushqyerit 4
27 O Aspekte Klinike të të Ushqyerit 4
28 Z Nutrigjenomika 2
29 Z Të Ushqyerit Tradicional 2
30 Z Psikologjia e të Ushqyerit 2
 

31

Z Legjislacioni Kombëtar dhe i Bashkimit Evropian (EU) për Ushqimin 2
32 Z Kaloritë dhe Vlerat Ushqyese të Ushqimeve 2
Studenti duhet të zgjedhë dy lëndë zgjedhore
  SEMESTRI 4:  30 ECTS  
1 O Tema e  Diplomës 30
 
B Shkenca dhe Inxhinieria e Ushqimit
  SEMESTRI 3:  30 ECTS
33 O Inxhinieria e Produkteve  të Ushqimit 5
34 O Teknologjitë e Avancuara të Ushqimit 5
35 O Shkenca dhe Përparimet në Teknologjinë e Përpunimit të Qumështit 4
36 O Shkenca dhe Përparimet në Teknologjinë e Përpunimit të Mishit 4
37 O Paketimi dhe Magazinimi i Ushqimeve 4
38 O Kontrolli i Sigurisë dhe Cilësisë së Produkteve Ushqimore 4
39 Z Shkenca dhe Teknologjia e Avancuar e Konditoreve
40 Z Menaxhimi i Mbetjeve dhe Nënprodukteve në Industrinë e Ushqimit 2
41 Z Modelimi dhe Simulimi i Proceseve Industriale Ushqimore 2
42 Z Legjislacioni Kombëtar dhe i Bashkimit Evropian (EU) për Ushqimin 2
Studenti duhet të zgjedhë dy lëndë zgjedhore
  SEMESTRI 4:  30 ECTS  
1 O Tema e diplomës 30
C Menaxhimi më Cilësinë dhe Siguria e Ushqimit
  SEMESTRI 3:  30 ECTS
43 O Rreziqet ne Ushqime dhe Monitorimi i Tyre 5
44 O Sistemet  e Integruara të Menaxhimit të Cilësisë dhe Auditimet 6
45 O Certifikimet në Industrinë e Ushqimit 6
46 O Praktikat e Mira Prodhuese në Industrinë e Ushqimit 5
47 O Kontrolli i Sigurisë dhe Cilësisë së Produkteve Ushqimore 4
48 Z Paketimi dhe Magazinimi i Ushqimeve 4
49 Z Siguria e Ushqimit dhe Tregtia Ndërkombëtare 2
50 Z Perceptimi i Kualitetit të Ushqimit 2
51 Z Politikat dhe Procedurat e Sigurisë së Ushqimit 1
52 Z Legjislacioni Kombëtar dhe i Bashkimit Evropian (EU) për Ushqimin  2
Studenti duhet të zgjedhë dy lëndë zgjedhore
  SEMESTRI 4:  30 ECTS
1 O Tema e diplomës 30