Struktura e Programit

Fakulteti i Skencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë është programi që ofron ndërlidhjen e njohurive teorike dhe praktike të kësaj fushe me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies.

 

NrO/ZLëndaECTS
1OMikrobiologjia e Aplikuar në Industrinë e Ushqimit5
2OBiokimia e Avancuar e Ushqimit4
3OKurs i Lartë i të Ushqyerit4
4OMenaxhimi i Përgjithshëm i Cilësisë në Industrinë e Ushqimit4
5OBioteknologjia e Avancuar e Ushqimit4
6OProcesimi dhe Konservimi i Ushqimit5
7ZMykologjia e Ushqimit2
8ZFermentimi i Ushqimeve dhe Teknologjitë e Avancuara 2
9ZYndyrërat dhe Vajrat në Ushqim2
10ZBiologjia Molekulare1
11ZGjuhë Angleze e Avancuar2
12OMetodat Spektroskopike dhe Kromatografike në A

nalizën e Ushqimit

6

Studenti duhet të zgjedhë dy lëndë zgjedhore


Viti II (SPECIALIZIMET): 60 ECTS
ANutricioni
BShkenca dhe Inxhinieria e Ushqimit
CMenaxhimi më Cilësinë dhe Siguria e Ushqimit
ANutricioni
SEMESTRI 3:  30 ECTS

 

 

 

 

OTë Ushqyerit dhe Dietoterapia e Aplikuar6
OTë Ushqyerit e Fëmijëve dhe të Moshuarve4
OProbiotikët dhe Kulturat Starter4
OAditivët dhe Suplementët në Ushqim4
OBiokimia dhe Fiziologjia e të Ushqyerit4
OAspekte Klinike të të Ushqyerit4
ZNutrigjenomika2
ZTë Ushqyerit Tradicional2
ZPsikologjia e të Ushqyerit2
ZLegjislacioni Kombëtar dhe i Bashkimit Evropian (EU) për Ushqimin2
ZKaloritë dhe Vlerat Ushqyese të Ushqimeve2

Studenti duhet të zgjedhë dy lëndë zgjedhore


SEMESTRI 4:  30 ECTS
1OTema e  Diplomës 

30

BShkenca dhe Inxhinieria e Ushqimit
SEMESTRI 3:  30 ECTS
33OInxhinieria e Produkteve  të Ushqimit5
34OTeknologjitë e Avancuara

të Ushqimit

5
35OShkenca dhe Përparimet në Teknologjinë e Përpunimit të Qumështit4
36OShkenca dhe Përparimet në Teknologjinë e Përpunimit të Mishit4
37OPaketimi dhe Magazinimi i Ushqimeve4
38OKontrolli i Sigurisë dhe Cilësisë së Produkteve Ushqimore4
39ZShkenca dhe Teknologjia e Avancuar e Konditoreve2
40ZMenaxhimi i Mbetjeve dhe Nënprodukteve në Industrinë e Ushqimit2
41ZModelimi dhe Simulimi i Proceseve Industriale Ushqimore2
42ZLegjislacioni Kombëtar dhe i Bashkimit Evropian (EU) për Ushqimin2

Studenti duhet të zgjedhë dy lëndë zgjedhore


CMenaxhimi më Cilësinë dhe Siguria e Ushqimit
SEMESTRI 3:  30 ECTS
43ORreziqet ne Ushqime dhe Monitorimi i Tyre5
44OSistemet  e Integruara të Menaxhimit të Cilësisë dhe Auditimet6
45OCertifikimet në Industrinë e Ushqimit6
46OPraktikat e Mira Prodhuese në Industrinë e Ushqimit5
47OKontrolli i Sigurisë dhe Cilësisë së Produkteve Ushqimore4
48ZPaketimi dhe Magazinimi i Ushqimeve4
49ZSiguria e Ushqimit dhe Tregtia Ndërkombëtare2
50ZPerceptimi i Kualitetit të Ushqimit2
51ZPolitikat dhe Procedurat e Sigurisë së Ushqimit1
52ZLegjislacioni Kombëtar dhe i Bashkimit Evropian (EU) për Ushqimin 2

Studenti duhet të zgjedhë dy lëndë zgjedhore