Qëllimet dhe Objektivat

Nutricioni (të ushqyerit) dhe Menaxhimi me Cilësinë e Sigurinë Ushqimore, janë specializime që ofrohen në kuadër të Fakultetit Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji në UBT, e që janë të vetmet e këtij lloji që ofrohen në Kosovë.

 

Fakulteti Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji në UBT njihet ndërkombëtarisht dhe është institucion i shkencës, kërkimit dhe edukimit në fushat e bioteknologjisë, teknologjisë ushqimore dhe të ushqyerit.

 

Nga ky fakultet synohet të diplomohen ekspertë të kualifikuar në aspektet e lartpërmendura, si dhe, qëllimi i programit është që studentët e këtij drejtimi të punojnë në shumë fusha të industrisë ushqimore. Poashtu qëllimi i programit është që të përgatisë studentë me njohuri dhe shkathtësi të larta teknologjike dhe inxhinierike për tu bërë ballë sfidave të kohës dhe ndryshimeve të shpejta teknologjike në fushen e Inxhinierisë dhe Bioteknologjisë ushqimore.

 

Studentët e këtij departamenti do të vijojnë studimet për tri vite, derisa ata, përveç në industrinë ushqimore, specializohen edhe si specialist për institucione parashkollore, për ushqim në spitale/restorante e institucione publike (doganë, AVUK, institute), në industri të pijeve etj.

 

Studentët përgjatë viteve të studimit do të marrin njohuri të bollshme nga fusha të ndryshme shkencore si; kimi, biologji, mikrobiologji, bioteknologji, inxhinierike, mbi parimet shkencore lidhur me përbërjen e ushqimeve, vlerat ushqimore dhe ndyshimet esenciale kimike dhe fizike të ushqimeve gjatë përpunimit dhe magazinimit, prodhimin e ushqimeve me siguri dhe cilësi të larta ushqyese, bazat e të ushqyerit drejt dhe shëndetshëm, menaxhimin dhe sigurimin e cilësisë në operatorët e ndryshem ekonomik ushqimorë.

 

Përgjegjësitë e punës së një studiuesi të shkencave ushqimore dhe teknologjisë përfshijnë: vlerësimin e vlerës ushqyese, ngjyrën, aromën dhe strukturën e ushqimit, testimin e mostrave të ushqimit për lloje të veçanta të myqeve, majave dhe baktereve që mund të jenë të dëmshme, duke siguruar që proceset e prodhimit të ushqimit të jenë në përputhje me standardet e kombëtare e ndërkombëtare, ato të përpunimit, konsumatorit dhe industrisë. Gjithashtu studentët do të studiojnë përpunimin kyç teknologjik që të kuptojnë parimet shkencore në bazë të metodave të përpunimit siç janë ngrohja, ftohja dhe ngrirja etj. Studentët në vitin e fundit do të aplikojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre për të ekspozuar ushqime të reja, përmes formulimit dhe përpunimit, deri te vlerësimi shqisor, paketimi, marketingu dhe aplikimi i praktikave të mira të punës dhe prodhimt.