Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Koordinimi dhe konsultimi i përhershëm midis studentëve, personelit menaxhues, stafit pedagogjik për vlerësimin dhe përmirësimin e cilësisë

Kontakt të përhershëm midis menaxherëve të programit dhe organeve të institucionit si ai për Sigurimin e cilësisë dhe drejtoritë e tjera

Ligjërues të kualifikuar për lëndë,

Duke siguruar metodologji të kohës dhe të përshtatshme

Sigurimi i kurrikulave të bashkekohore

Teknika të sakta të ligjërimit për transferimin e njohurive, për secilën temë specifike

Mjete e teknika të ndryshme dhe duke përfshirë vizitat studimore, për transferimin më të mirë të njohurive

Hapësira, pajisje dhe mjete të përshtatshme

Vlerësime periodike dhe kontrolle të përhershme

Shkëmbimi i njohurive ndërmjet stafit, për tema të veçanta.

Koordinimi i përhershëm aktiv midis ligjëruesve, asistentëve dhe tutorëve (nëse është e aplikueshme).

 

CILËSI NË STUDIM

 

 • Kontakte formale dhe takimet te rregullta për t’u krijuar me: Staf-studentë, menaxherët të programeve-studentë dhe institucion-studentë.
 • Trup përfaqësues të studentëve
 • Koha e duhur përkushtuar për student
 • Raporti i duhur i stafit akademik per student.
 • Raporti i duhur i stafit teknik per studentë.
 • Mjedis i qetë dhe mire për të studiuar
 • Biblioteka e pajisur mire
 • Qasje e lehtë në e-bibliotekë
 • Qasja në platformën Moodle
 • Mjete dhe teknika të ndryshme për grumbullimin dhe transferimin e njohurive
 • Qasje e lehtë për t’u përballur, për t’u konsultuar, për profesione për shkak të përqindjes së lartë të stafit të përhershëm në mjediset e UBT
 • Përgjigje të menjëhershme ndaj kërkesave të studentëve ballë për ballë dhe mjeteve online.
 • Akademi Ndërkombëtare Verore Vjetore për Shkencat e ushqimit dhe Teknologjisë