Struktura e Programit

Semester I: 30 ECTS
1.  Inxhinieria Elektrike dhe Elektronike e Avancuar
2.  Modelimi dhe Dizajnimi Kompleks i Softuer-it
3.  Komunikimi Industrial dhe Automatik
4.  Shkencat e avancuara të Materialeve dhe Inxhinieri
5.  Menaxhimi dhe Kultura e Organizatës
6.  Modelimi dhe Simulimi për Mekatronikë të Avancuar

Semesteri II: 30 ECTS
7. Sistemet e Avancuara Mekatronike
8.  Dizajni dhe Inxhinieria e Kontrollit të Avancuar
9.  Robotikë dhe Sistemet e Automatizuara
10.  Inxhinieria e Sistemeve Komplekse
11.  Mikro-Mekatronikë
12.  Procesim Digjital i Sinjaleve
13. Dizajnimi i Sistemeve “Embeded”

Semesteri III: 30 ECTS

14.  Metodat e Kërkimit
15.  Menaxhimi i Operacioneve dhe i Projekteve

Koncentrimi I: Menaxhimi i Mekatronikës

-Inxhinieri, Ekonomi dhe Menaxhim
-Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit
-Analiza e Vendimmarrjes
-Menaxhimi i Marketingut

Koncentrimi II: Dizajni i Produkteve Industriale

-Zhvillimi i Produkteve dhe Menaxhim
-CAD dhe Analiza Kompjutacionale Strukturore
-Optimizimi i Dizajneve
-Dizajnimi i Prodhimeve i Avancuar

Koncentrimi III: Inxhinieria dhe Teknologjia e Procesit të Prodhimit

Inxhinieria e Proceseve
Makina dhe Dinamika e Sistemit
Dizajni Avancuar i Prodhimit
CAD dhe Analiza Kompjutacionale Strukturore

Semester IV: 30 ECTS
Projekt Praktik/Laboratorik
Tema e Diplomës