Struktura e Programit

Programi Master në Drejtësi, Kriminologji Kompjuterike dhe Forenzikë është hartuar me një orientim në nevojat e tregut të punës, mundësitë që do të ofrojnë, ndërdisiplinimin unik të lëndëve, kombinimin e mësimit teorik, në një nga institucionet arsimore  më inovativ në Kosovë, me njohuri praktike që mund të përmirësojnë karrierën në kërkime, politikat e krimeve kompjuterike dhe situatat praktike.

Gjithashtu, struktura e këtij programi master është në përputhje me kërkesat e procesit të Bolonjës për krahasueshmëri dhe përputhshmëri ndërkombëtare. Bazuar në këto kritere, programi është i krahasueshëm me programet e tjera master të Institucioneve Evropiane të Arsimit të Lartë.

Përmbajtja e kurrikulës është modeluar dhe ndërtuar në bazë të praktikave të mira nga Universiteti i Maastricht, LLM Ligji dhe Ligjore Ligjore, Universiteti i Leiden, LLM Ligji dhe Krimet e Kompjuterave dhe Universiteti i Staffordshire, MSc Digital Forensics.

Një tjetër element i rëndësishëm, i cili është marrë në konsideratë, është të ofrojë njohuri dhe të fitojë aftësi, të cilat mund të transferohen. Shkathtësitë e transferueshme janë aftësia për të formuluar argumente, për të përmbledhur informacionin në lidhje me një çështje në mënyrë korrekte, për të artikuluar dhe paraqitur argumentet me shkrim dhe për të ndërmarrë hulumtime nga burime të ndryshme dhe për t’i përpunuar ato për objektiva të ndryshëm.

Kohëzgjatja e rregullt e programit është për një vit dhe ndahet në dy semestra. Studentët e suksesshëm duhet të përfundojnë të gjitha kurset në çdo semestër. Pjesës së punës aktive (leksione dhe seminare) i është dhënë gjithashtu një rëndësi e spikatur rreth 25%.

Pjesmarrja në auditor konsiderohet edhe oret në ushtrime praktike për pjesën më të madhe të lëndëve si Ligji për Krimin e Kompjuterave, Kriminalistika Aplikative dhe Forenzika, Analizë Ligjore Ligjore, Kërkime Ligjore, Mjekësi Ligjore, Psikologji Ligjore.

Diploma fitohet pas përfundimit të suksesshëm të të gjitha kurseve dhe dorëzimit të projektit kërkimor me shkrim. Vetëm pas përfundimit të suksesshëm të provimeve, studentët mund të kalojnë në mbrojtjen me gojë të rezultateve, duke përfunduar detyrimet akademike të studentëve. Teza master ka një ngarkesë pune prej 15 ECTS bazuar në kërkesat normative dhe vëllimin e orarit të punës.

Qasja e përbashkët është realizimi i leksioneve në secilën lëndë çdo javë dhe gjithashtu është parashikuar seminare për çdo mësimdhënie. Seminaret i dedikohen kryesisht trajtimit praktik të temave përmes ligjeve të rasteve, studimit, detyrave me shkrim në formë punimeve për reflektim, eseve ose punimve kërkimore të prezantuara, të cilat gjatë seminareve apo orëve të tjera të dedikuara të orës.

 

Semestri I – 30 ECTSNgarkesa mësimore
NrTipi LëndaLEECTS
1CE drejta për krime kompjuterike326
2CKriminologjia e avancuar dhe Penologjia316
3CKriminalistika Alikative dhe Forenzika225
4CAspektet ligjore të sigurisë së informacionit214
5CAnaliza e Forenzikës Digjitale215
6CMetodat e Hulumtimit Ligjor224
Semestri II – 30 ECTSNgarkesa mësimore
7CProceduarat Kriminalistike per Krimet Kibernetike315
8CKrimet dhe Siguria Kibernetike213
9CRrjetat dhe Telekomunikacioni i Forenzikes214
10CPsikologjia e Forenzikes213
11CTema15