Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Bazuar edhe në strategjinë e institucionimit mbi ndërkombëtarizimin dhe kapaciteteve për të realizuar këtë, UBT zgjeron në mënyrë të vazhdueshme rrjetin e institucioneve partnered he ato të industrisë. Realizimi i këtij programi Master mbështete nëpërmjet angazhimit të profesorëve të ftuar nga institucionet oartnere apo ekspertë nga institucione të lidhura me forenzikën e policinë në Kosovë.

Me qëllim mobilitetin e studentëve programi eshte hartuar dhe aplikohet duke implementuar plotësisht sistemin e kreditit të Bolonjës ECTS.

Institucioni vendos një theks të veçantë në mbështetjen e studentëve për krijimin e ndërmarrjeve të reja përmes Qendrës për Ekspencë dhe Transferim të njohurive UBT.

Fakulteti Juridik ka një bashkëpunim efikas me Gjykatën Komunale të Prishtinës, Dhomën Kombëtare të Avokatisë dhe institucione të tjera të lidhura me të. Gjithashtu operon në realizimin e vizitave studimore apo praktikës bazuar në marrëveshjet e bashkëpunimit me Agjencinë e Forezikës së Kosovës, Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Agjencinë Kombëtare të të Dhënave Personale dhe ka ndërtuar Divizionin UBT-CERT në përputhje me rregulloret UBT – Siguria Kibernetike dhe Intimitetit.

Misioni i saj është të parashikojë dhe zgjidhë sfidat e sigurisë kibernetike dhe të ofrojë trajnime dhe praktikë për çështje të tilla si Sistemi Cyber ​​dhe Sistemi i Informacionit të Sigurisë, Cryptography Digital Forensics, Hacking Etik

Një tjetër drejtim i bashkëpunimit të frytshmë me industrinë në Fakultetin Juridik është edhe krijimi  bordit të industrisë e përfshirjes së tyre në procese të caktuara. Ky program është dizenjuar nën këshillat dhe pritshmëritë e industrisë për specialist e njohuritë e kërkuara. Gjithashtu, institucioni siguron rëndësinë e vazhdueshme të programeve për nevojat kombëtare dhe rajonale në një mënyrë inovative, nëpërmjet konsultimit, angazhimit me industrinë dhe komunitetin, duke përfshirë analizën e nevojave dhe hulumtimin të tregut feeding into the zhvillimin dhe rishikimin e programit tonë. Një angazhim i tillë përfshin kompanitë shumëkombëshe, NVM-të vendase, ekonominë rurale, komunitetin dhe sektorin vullnetar dhe agjencitë përkatëse.