Infrastruktura

Ambienti i institucionit posedon një pritje informacioni, zyra e personelit akademik dhe administrativ, biblioteka e ligjit, zyra e fotokopjes, zyra e teknologjisë informative, salla për orë klinike dhe praktike, Qendra e Studentëve, Qendra e Karrierës, Qendra për Transferimin e Teknologjisë (CTT) i Institutit UBT për Inovacionin dhe Zhvillimin e Ndërmarrjeve (RIED), UBT Stats dhe UBT Campus Radio.

Veç të tjerash ekziston një Sistem Informativ për Menaxhimin e Shkollës (SMIS), i cili mundëson informimin efikas për studentët dhe stafit menaxhues. Ata mund të plotësojnë kërkesat e tyre administrative dhe të mbikëqyrin në çdo kohë i të gjitha proceset akademike në institucion.

Ofrohet laboratori i forensikës me qëllim praktikimin e njohurive dhe vezhgimi i mënyrës se si mund të administrohen provat nga vendi i ngjarjes.

Biblioteka Ligjore, e cila është pjesë e Bibliotekës së UBT-së. Biblioteka e Kolegjit UBT përbëhet nga dy hapësira të ndara: hapësira ku gjenden librat dhe hapësira e leximit. Biblioteka e Kolegjit UBT ka krijuar një katalog elektronik, i cili u lejon lexuesve të informohen për të gjithë materialin që ekziston në bibliotekë dhe lind mundësia për marrjen e librave në distancë. Biblioteka furnizohet rregullisht me libra në gjuhë të ndryshme ndërkombëtare. Publikimet që zakonisht merren janë nga qendra të mirënjohura ndërkombëtare si Universiteti i Teknologjisë në Vienë, Universiteti i Harvardit, Universiteti i Oslos, Universiteti i Oakland, Universiteti i Nisë. Gjithashtu, ekziston një përzgjedhje e gjerë e letërsisë e specializuar në fushën e Diplomacisë Ndërkombëtare dhe në këndin e NATO-s dhe komitetit ndërkombëtar, i cili fokusohet veçanërisht në situatën e viteve të fundit në Kosovë.

Shumëllojshmëria e literaturës në faqet e internetit u mundëson studentëve tanë një qasje të drejtpërdrejtë në e-Librat dhe artikujt online që kanë karakter shkencor dhe akademik në fusha të ndryshme të tilla si një vijim;

 

Qendra e Karrierës, e cila është ndërtuar për të ndihmuar studentët të zhvillojnë një karrierë të prosperuar. Ai përfshin: punë profesionale, punë me kohë të pjesshme gjatë pushimeve, prezantimin e sukseseve personale të studentëve, karrierën interaktive gjatë konferencave, simpoziume shkencore, prezantimin e arritjeve të studentëve në broshura, gazeta, etj.

Dhoma për orët klinike dhe praktikat është krijuar me qëllim të realizimit dhe përmirësimit të lëndëve klinike në Fakultetin e Drejtësisë. Edukimi juridik klinik synon organizimin e ligjëratave dhe simulimeve të fushës penale, civile dhe alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve.

Statistikat e UBT – qëllimi i UBT STATS është të krijojë një bazë të dhënash statistikore të Kosovës dhe të sigurojë një informacion të strukturuar dhe të krahasueshëm statistikor në kohë për stafin akademik dhe studentët. Pra, studentët e UBT për punën dhe projektet e tyre mund t’u referohen këtyre të dhënave si burime referimi, të organizuara në një formë të qartë dhe lehtësisht të kuptueshme.

Radio UPT Campus (100.7 FM) është media private. Programet e saj janë të dedikuara kryesisht për moshat e reja në promovimin e vlerave, informacionin mbi fushat e ndryshme të interesave të tyre, informacionin për praktikën në menaxhim, marketing, shprehjen e mendimeve të studentëve, organizimin e debateve të ndryshme, shpalljen e aktiviteteve të ndryshme të studentëve dhe aktivitete të tjera studentore, shpallja e organizimit të konferencave shkencore të organizuara nga UBT, vizita akademike në Kolegj etj.