Struktura e Programit

Programi i studimit të Agrokulturës me Mjedisit janë organizuar  duke u bazuar në direktivat e BE-së 2005/36 (Directive 2005/36 – Recognition of professional qualifications https://www.eumonitor.eu/). Programet e studimeve të ofruara organizohen në module dhe vlerësohen me kredite, sipas Sistemit Evropian të Transferimit të Krediteve (ECTS – The European Credit Transfer and Accumulation System) https://education.ec.europa.eu),  në përputhje me kriteret e vendosura nga Rektorati.

 

Udhëzimet minimale për përmbajtjen e planprogramit përcaktohen nga Këshilli i Programit. Kërkesat minimale që udhëheqësit e lëndës duhet të respektojnë, përfshijnë një përshkrim të shkurtër të qëllimeve dhe objektivave të kursit, rezultateve të të nxënit, leksionit të kursit dhe planit të praktikës, metodave të mësimdhënies dhe mësimit të kursit, ngarkesën e kursit të ECTS dhe shpërndarjen e tij, metodat e vlerësimit të kursit, kërkesat e burimeve të kursit dhe literatura.

 

Viti I: 60 ECTS
SEMESTERI  1: 30 ECTS
  Orë/javë
Nr O/Z Lënda L U ECTS
1 O Metodika e hulumtimit shkencor me statistikë

 

2 2 6
2 O Inovacioni teknologjik për sistemet inteligjente bujqësore

 

2 2 6
3 O Kultivimi i avancuar i perimeve në mjedise të mbrojtura 2 2 6
4 O Menaxhimi i Qëndrueshëm i Ujërave

 

2 1 6
  Z Lëndë me zgjedhje (Studenti duhet të zgjedhë një lëndë zgjedhore)

 

 
5 Z Përmirësimi gjenetik i bimëve

 

2 2 6
6 Z Menagjimi i biodiversitetit 2 1 6
7 Z Arkitekturë pejzazhi 2 1 6
SEMESTERI  2 :  30 ECTS
8 O Ampeliografia e avancuar

 

2 2 6
9 O Menaxhimi i Integruar i Sëmundjeve dhe Dëmtuesve të Bimëve

 

2 2 6
10 O Bimët mjekuese dhe aromatike

 

2 2 6
11 O Pomologjia e avancuar

 

2 2 6
  Z Lëndë me zgjedhje (Studenti duhet të zgjedhë një lëndë zgjedhore)

 

 
12 Z Ndërmarrësi dhe inovacion

 

2 1 6
13 Z Prodhimi bimorë i avancuar 2 1 6
14 Z Bletaria e avancuar 2 1 6
Viti II: 60 ECTS
SEMESTERI  3 :  30 ECTS
Nr O/Z Lënda L U ECTS
15 O Parimet për ndryshimet klimatike 2 2 6
16 O Prodhimtaria e avancuar e pemëve manore 2 2 6
17 O Zinxhirët e vlerave bujqësore në vendet në zhvillim

 

2 2 6
18 O Standartet e sigurisë ushqimore 2 2 6
  Z Lëndë me zgjedhje (Studenti duhet të zgjedhë një lëndë zgjedhore)  
19 Z Teknologjitë precize të vjeljes dhe pas vjeljes 2 2 6
20 Z Kultivimi i kërpudhave 2 2 6
21 Z Kultivimi pa tokë 2 2 6
SEMESTERI 4:  30 ECTS
    Viti i II semestri 4      
Nr O/Z Lënda L U ECTS
22 O Punim diplome Master     30