Agrikulturë me Mjedis

Emri i Institucionit: Kolegji UBT
Fakulteti/Departamenti:
Kampusi Kryesor dhe/apo Dega: Kampusi Kryesor
Nëse aplikohet për Degë, ju lutem specifikoni Degën: N/A
Emërtimi i Programit të Studimit: Agrikulturë me Mjedis
Personi përgjegjës për Programin e Studimit: Prof. Asoc. Dr. Ismet Babaj
Akreditim/Riakreditimi: Akreditim
Niveli i kualifikimit sipas KKK: Niveli VII
Grada akademike apo emërtimi i gradës akademike në diplomë: MSc.
ECTS: 120
Profili i programit të studimit (specializimet):                           N/A
Fusha e studimit sipas Erasmus Subject Area Codes (ESAC): 01 Shkencat e Bujqësisë
Forma e studimeve: Studime të rregullta
Kohëzgjatja minimale e studimeve: 2 vite
Numri i vendeve për studim: 60