BETA

Teknologji Informative dhe Komunikim

Programi Teknologji Informative dhe Komunikim

Qëllimi i këtij programi është të trajnoj dhe certifikojë pjesëmarrësit për pozitën e Teknologji informative dhe komunikim,  në mënyrë që të  dëshmojë për njohuritë dhe shkathtësitë profesionale të funksionimit modern.

Me fitimin e kualifikimit Teknologji informative dhe komunikim, kandidati duhet të dëshmoj për njohuritë në përdorim të kompjuterit dhe njoh të pjesët të tij hardverike dhe softverike, të kryej kalkulime të ndryshme duke përdorur programin për llogaritje tabelare, të përpilojë projekte dhe ti organizojë me softver të caktuar,  të kryejnë hulumtime të ndryshme dhe  ti analizojnë me softver të caktuar për analiza statistikore, etj.